1700/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 100 năm Nhà hát Lớn Hà Nội (1911-2011)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của     Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1186/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 4 năm 2011 của  Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Nhà hát Lớn Hà Nội (1911-2011);

Căn cứ Quyết định số 1187/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Nhà hát Lớn Hà Nội;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức, Chánh Văn phòng và Giám đốc Ban quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức kỷ niệm 100 năm Nhà hát Lớn Hà Nội (1911-2011) (ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Lưu: VT, VP (THTT), VVD (45).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác