1706/KH-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Kế hoạch Tổ chức Lễ phát động và các hoạt động văn hoá nghệ thuật hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma túy" năm 2011

Thực hiện công văn số 768/TTg-KGVX ngày 16/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức tháng hành động phòng, chống ma tuý", Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ phát động phòng, chống ma tuý hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma túy" năm 2010, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống ma tuý, thực hiện Chỉ thị 21/CT-TƯ của Bộ Chính trị, hưởng ứng đợt cao điểm phòng chống ma tuý tổ chức thường niên nhân ngày quốc tế phòng chống ma tuý và ngày toàn dân phòng chống ma tuý của Việt Nam 2616;

2. Tiếp tục làm chuyển biến nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, của cộng đồng và gia định nhằm huy động toàn dân tham gia phòng chống ma tuý;

3. Tạo ra phong trào quần chúng sâu rộng, sự đồng tâm hợp lực của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia vào công cuộc phòng, chống ma tuý;

4. Lễ ra quân được tổ chức các hoạt động văn hoá nghệ thuật, thể thao và các hoạt động gia lưu nhằm kêu gọi và cảm hoá những người lầm lỡ, giúp họ hiểu biết hơn về tác hại của ma tuý, nhanh chóng cai nghiện để trở thành người có ích cho xã hội.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức giải thể thao tại Trung tâm gáo dục lao động và xã hội tỉnh Hải Dương: Vụ Thể thao quần chúng, Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp với Trung tâm giáo dục lao động và xã hội tỉnh Hải Dương tổ chức.

2. Hoạt động văn hoá nghệ thuật giao lưu giữa các nghệ sĩ thuộc các nhà hát của Bộ và các học viên của Trung tâm.

3. Lễ phát động hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma túy" (có kịch bản chi tiết), nội dung bao gồm:

- Chương trình biểu diễn nghệ thuật (45 phút)

- Phát biểu của lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (thành viên Uỷ ban quốc gia)

- Phát biểu của lãnh đạo Trung tâm

- Phát biểu hưởng ứng của đại diện của học viên

- Trao giải thể thao

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Uỷ ban quốc gia phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

2. Bộ Công an, Văn phòng thường trực phòng chống tội phạm, ma tuý Bộ Công an.

3. Lãnh đạo, cán bộ và thành viên BCĐ Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

4. Đại diện các Bộ, ngành là thành viên UBQG; đại điện các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.

5. Học viên của Trung tâm.

IV. THỜI GIAN, TIẾN ĐỘ VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

1. Thời gian tổ chức: Trong khoảng thời gian từ ngày 08 đến 11 tháng 6 năm 2011.

2. Tiến độ thực hiện:

- Từ ngày 31/5-15/6/2010: Xây dựng và hoàn thiện Kế hoạch, làm việc với Bộ Trung tâm giáo dục lao động và xã hội tỉnh Hải Dương và các cơ quan, đơn vị có liên quan về nội dung chương trình.

- Từ ngày 19/6 – 20/6/2010: Lễ phát động và tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma túy" năm 2011 (sáng và chiều), cụ thể:

+ Từ ngày 19/6 đến ngày 20/6/2011:  Thi đấu thể thao

+ 14 giờ ngày 20/6/2011: Lễ phát động (như điểm 3 phần II Kế hoạch)

3. Địa điểm: Trung tâm giáo dục lao động và xã hội tỉnh Hải Dương

 IV. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

- Trung tâm giáo dục lao động và xã hội tỉnh Hải Dương

V. TỔ CHỨC THỤC HIỆN

1. Phân công thực hiện

a. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

- Xây dựng dự thảo Kế hoạch xin ý kiến các cơ quan đơn vị có liên quan.

- Chủ trì các cuộc họp với các cơ quan đơn vị liên quan triển khai Kế hoạch.

Chuẩn bị giấy mời :

+ UBQG phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

+ Bộ Công an.

+ Đại điện các Bộ, ngành là thành viên UBQG.

+ Các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội, Đài truyền hình Trung ương, Hà Nội, VTC

- Chuẩn bị bài phát biểu của lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Phối hợp với Trung tâm giáo dục lao động và xã hội tỉnh Hải Dương chuẩn bị địa điểm tổ chức; nơi ăn nghỉ cho đại biểu.

Chương trình văn nghệ giao lưu và biểu diễn vào ngày 20/6/2011.

- Chỉ đạo các hoạt động thi đấu thể thao (Vụ thể thao quần chúng).

b. Đề nghị Bộ Công an (Văn phòng thường trực phòng, chống ma túy)

- Hỗ trợ tài liệu để cung cấp cho báo chí để làm tư liệu tuyên truyền.

- Có công văn chỉ đạo công an thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh.

c Đề nghị Trung tâm giáo dục lao động và xã hội tỉnh Hải Dương - Thành lập Ban tổ chức để triển khai nội dung công việc.

- Đón tiếp đại diện các Bộ, ngành là thành viên UBQG; đại diện các cơ quan báo chí Trung ương.

- Mời lãnh đạo thành phố, huyện và các ban, ngành trong thành phố, huyện, báo chí địa phương.

- Chuẩn bị bài phát biểu của lãnh đạo Trung tâm và giao Giám đốc Trung tâm trực tiếp điều hành buổi mít tinh.

- Mời và kiểm tra bài phát biểu của đại diện học viên.

- Phối hợp tổ chức giải thể thao tại Trung tâm

- Băng rôn, khẩu hiệu, phòng hậu trang trí.

- Đảm bảo công tác an ninh trật tự vệ sinh an toàn phục vụ các hoạt động.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí tổ chức Chương trình biểu diễn nghệ thuật (lấy từ kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma tuý năm 2011 của Bộ cấp qua Văn phòng Bộ.

Kinh phí tổ chức giải thể thao tại Trung tâm cai nghiện (Kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy của Bộ cấp qua Tổng cục Thể dục thể thao do Vụ Thể thao quần chúng chủ trì).

Trên đây là, Kế hoạch tổ chức mít tinh ra quân hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma túy" năm 2010 tại Thanh Hoá, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị các Bộ, ngành Trung ương có liên quan, Trung tâm giáo dục lao động và xã hội tỉnh Hải Dương phối hợp chặt chẽ cộng đồng trách nhiệm để Lễ phát động được thực hiện thành công./.

 

Nơi nhận:

- Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng (để báo cáo);

- Bộ trưởng Bộ VHTTDL (để báo cáo);

- Bộ Công an (để phối hợp tổ chức);

- TTGDLD&XH Hải Dương (để phối hợp tổ chức);

- Sở VHTTDL Hải Dương (để phối hợp tổ chức);

- Lưu : VT. BCĐDS, GP (20).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác