1709/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v lập dự án bảo quản, tu bổ di tích khảo cổ học Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
 
Phúc đáp Công văn số 258/UBND-VX ngày 01 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề nghị thỏa thuận chủ trương lập Quy hoạch tống thể di tích khảo cổ học Mai Pha thuộc xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Về chủ trương: Thống nhất với chủ trương đầu tư, tôn tạo và phát huy giá trị di tích của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Tuy nhiên, căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các cơ quan liên không lập quy hoạch tổng thể, mà cần tiến hành lập dự án bảo quản, tu bổ di tích Khảo cổ học Mai Pha (trong đó có phương án quy hoạch mặt bằng tổng thể) để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích.
2. Về hồ sơ: Việc lập, trình duyệt và tổ chức thực hiện cần căn cứ quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Nội dung dự án phải được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận trước khi cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.
3. Về kinh phí: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn xem xét, chủ động cân đối vốn từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Lạng Sơn;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác