170/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 170/TB-BVHTTDL ngày 16 tháng 01 năm 2013 Kết luận của Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn tại buổi làm việc với Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

Ngày 12 tháng 01 năm 2013, tại thị xã Tây Ninh, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn đã làm việc với Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh. Dự buổi làm việc về phía Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có lãnh đạo các đơn vị: Tổng cục Du lịch, Cục Di sản văn hoá, Cơ quan đại diện Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Vụ Kế hoạch, Tài chính, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển du lịch, Giám đốc Ban Quản lý dự án quốc gia phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mekong mở rộng; về phía tỉnh Tây Ninh có Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Trần Lưu Quang, tập thể lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý các khu di tích cách mạng miền Nam, Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Lò Gò Xa Mát, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Du lịch.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành tại địa phương trong năm 2012, kế hoạch năm 2013; công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích, đặc biệt là các di tích cách mạng và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa trên địa bàn tỉnh; công tác quy hoạch, phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh; công tác tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII tại Tây Ninh, ý kiến của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh và phát biểu của các thành viên dự họp, Thứ trưởng kết luận:

1) Thời gian qua, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội. Trong sự nghiệp phát triển văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao tỉnh Tây Ninh đã có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên còn nhiều điều kiện, tiềm năng chưa được khai thác, phát huy, đặc biệt là du lịch và phát huy di tích lịch sử cách mạng. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ghi nhận việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong thời gian qua.

2) Qua các buổi làm việc của Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch với Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh năm 2011, 2012, báo cáo của các Cục, Vụ chức năng và công tác triển khai thực tế của địa phương, có thể nhận thấy cơ bản những vấn đề địa phương kiến nghị, Bộ hỗ trợ đến nay đã và đang được thực hiện bước đầu có hiệu quả.

3) Để thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển văn hoá, thể thao và du lịch trong thời gian tới, đề nghị tỉnh Tây Ninh quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

3.1. Về văn hoá:

- Chỉ đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch lập hồ sơ khoa học đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 04 di sản: Hát chèo thuyền; Múa trống Chhayzăm; Múa mâm vàng; Thể hát Lý  dân ca của dân tộc Việt ở Tây Ninh.

- Chỉ đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tích cực triển khai các dự án bảo tồn, trùng tu di tích trên địa bàn tỉnh, phát huy, kết hợp với du lịch khai thác có hiệu quả, bền vững.

3.2. Về Thể thao:

- Chỉ đạo các Sở, ngành phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Thể dục thể thao trong xây dựng chương trình thí điểm Đề án Nâng cao tầm vóc và thể lực người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 tại tỉnh Tây Ninh.

3.3. Về Du lịch

- Sớm thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

- Chủ động, có cơ chế liên kết phát triển vùng Đông Nam bộ trên các lĩnh vực, đặc biệt là du lịch.

4) Về các kiến nghị, đề xuất của tỉnh Tây Ninh:

4.1. Quan tâm hỗ trợ kính phí xây dựng Tượng đài Chiến thắng Junctioncity. Đề nghị Tỉnh chỉ đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây  dựng đề án Tượng đài chiến thắng Junctioncity, báo cáo lãnh đạo Bộ thoả thuận, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cân đối hỗ trợ từ Chương trình hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ.

4.2. Hỗ trợ quy hoạch và kinh phí trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, Căn cứ mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, Căn cứ Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

- Về di tích căn cứ Trung ương Cục miền Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 4027/BVHTTDL-DSVH ngày 24 tháng 11 năm 2011 thỏa thuận đề cương Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát triển du lịch hệ thống di tích Trung ương Cục miền Nam. Thủ tướng Chính phủ đã xếp hạng di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam là di tích quốc gia đặc biệt, do đó, theo Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012, thì Quy hoạch di tích Trung ương Cục miền Nam do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn thiện đề cương và triển khai xây dựng quy hoạch theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo Kết luận của Ban Bí thư.

- Về các di tích Căn cứ Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, Căn cứ Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, đề nghị Tỉnh chỉ đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng đề án báo cáo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thoả thuận và bố trí hỗ trợ vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá.

4.3. Hỗ trợ thực hiện dự án trùng tu, tôn tạo di tích Địa đạo Lợi Thuận.

Về di tích địa đạo Lợi Thuận: năm 2012, bằng nguồn kinh phí đầu tư phát triển của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa đã hỗ trợ 2 tỷ đồng để lập dự án tu bổ, tôn tạo, ngày 25 tháng 6 năm 2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 2055/BVHTDL-DSVH thỏa thuận dự án tôn tạo, phục hồi di tích. Năm 2013, tiếp tục hỗ trợ 1,84 tỷ đồng, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ghi nhận đề xuất của tỉnh Tây Ninh về hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án trùng tu, tôn tạo di tích này, trên cơ sở thực tế hàng năm Bộ sẽ bố trí phù hợp từ Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá.

4.4. Hỗ trợ xây dựng Trung tâm Đào tạo-Huấn luyện thể thao tỉnh.

Theo quy định của Luật Ngân sách, Quy hoạch mạng lưới các công trình thể thao Bộ không hỗ trợ trực tiếp các Trung tâm đào tạo, huấn luyện thể thao của các địa phương, do Tỉnh khó khăn về nguồn vốn, đề nghị Tỉnh xây dựng Đề án báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ từ Chương trình hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ.

4.5. Hỗ trợ kêu gọi đầu tư phát triển hoạt động du lịch Tây Ninh

- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã có kế hoạch tiếp tục hỗ trợ phát triển hạ tầng du lịch Tây Ninh năm 2013 là 5,5 tỷ đồng và sẽ quan tâm trong giai đoạn tới, đề nghị Tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành liên quan xây dựng dự án gửi Vụ Kế hoạch, Tài chính nghiên cứu, đề xuất báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, đồng thời Tỉnh cần dành nguồn vốn đối ứng cho các dự án này.

5) Các đơn vị thuộc Bộ:

5.1 Các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục thực hiện kết luận của lãnh đạo Bộ tại Thông báo số 1326/TB-BVHTTDL ngày 29/4/2011; số 1487/TB-BVHTTDL ngày 16/5/2011; số 509/TB-VP ngày 22/11/2012 gửi báo cáo về Văn phòng để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ kết quả thực hiện.

5.2. Giao Cục Di sản văn hoá: tiếp tục hỗ trợ chuyên môn cho tỉnh Tây Ninh để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án bảo tồn, trùng tu di tích trên địa bàn đã được hỗ trợ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá

5.3. Giao Tổng cục Thể dục thể thao khẩn trương xây dựng chương trình thí điểm Đề án Nâng cao tầm vóc và thể lực người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 tại tỉnh Tây Ninh.

5.4. Giao Tổng cục Du lịch:

- Chủ trì, phối hợp với Cục Di sản văn hoá hỗ trợ tỉnh Tây Ninh trong việc  xây dựng Đề án tổng thể phát triển du lịch Tây Ninh với việc phát huy các di sản văn hoá của Tỉnh Tây Ninh, hoàn thành trong Quý III/2013.

- Chủ động phối hợp, tạo điều kiện trong công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực du lịch của Tỉnh Tây Ninh và các tỉnh vùng miền Đông Nam bộ, đặc biệt chú trọng đến các cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch.

- Tiếp tục chỉ đạo Viện Nghiên cứu phát triển du lịch hoàn thiện hồ sơ trình tỉnh Tây Ninh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Tây Ninh, đề xuất kế hoạch tổng thể triển khai quy hoạch;

- Khẩn trương lập quy hoạch Khu du lịch quốc gia với khu di tích lịch sử, du lịch-văn hóa-tâm linh núi Bà Đen hoàn chỉnh hồ sơ gửi các Bộ, ngành có ý kiến trong tháng 06/2013.

- Chỉ đạo Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch phối hợp với các địa phương miền Đông Nam bộ, Tây Ninh sớm triển khai các kết quả Hội nghị liên kết phát triển du lịch vùng Đông Nam bộ, đặc biệt cơ chế liên kết Vùng, kiến nghị hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng.

- Phối hợp chỉ đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh thực hiện tốt công tác quy hoạch, hỗ trợ đầu tư phát triển nguồn nhân lực; tăng cường cung cấp thông tin về tiềm năng, cơ hội, chính sách ưu đãi đối với các dự án đầu tư vào du lịch.

5.5. Giao Vụ Đào tạo: tiếp tục đôn đốc các đơn vị triển khai Kế hoạch số 2090/KH-BVHTTDL ngày 01 tháng 7 năm 2011 về hỗ trợ đào tạo nhân lực ngành Du lịch tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2020. Đặc biệt quan tâm đề xuất với Tỉnh vấn đề bố trí, sử dụng cán bộ sau đào tạo phù hợp, phát huy được hiệu quả phát triển nhân lực du lịch.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Tây Ninh;

- Đoàn Đại biểu QH tỉnh Tây Ninh;

- Sở VHTTDL tỉnh Tây Ninh;

- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị liên quan;

-  Lưu: VT, VP(THTT), NTS,25.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác