1718/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Ngọc Phúc, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 732/SVHTTDL-QLĐT ngày 19/3/2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội đề nghị thấm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Ngọc Phúc, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội (kèm theo hồ sơ). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Ngọc Phúc (hạng mục: Tu bổ Tam bảo). Tuy nhiên, Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch thành phố Hà Nội cần chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý những vấn đề sau:
- Trong quá trình triển khai hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công, cần bổ sung thiết kế giải pháp tu bổ cấu kiện (nối chân cột, ốp mang xà, kẻ...) để bảo tồn tối đa cấu kiện gốc của di tích.
- Điều chỉnh thiết kế bậc lên Tiền đường cho phù hợp (không làm bậc lên ở giữa hiên).
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội biết, chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai các bước tiếp theo của việc tu bổ, tôn tạo di tích chùa Ngọc Phúc theo quy định của pháp luật hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.07.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác