1720/KH-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Kế hoạch Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(Ban hành theo Quyết định số 1720/QĐ-BVHTTDL ngày 28/5/2015
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du  lịch)

 
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng tới cán bộ, viên chức theo dõi công tác phòng chống tham nhũng tại các đơn vi sự nghiệp thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, viên chức và người lao động các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, tạo sự đồng thuận trong ngành văn hóa thể thao và du lịch về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, góp phần đấu tranh phòng, chống tham những có hiệu quả.
II. THÀNH PHẦN
1, Chủ trì: Lãnh đạo Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Lãnh đạo Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp,
2. Đại biểu: (dự kiến khoảng 100-120 người)
- Cán bộ, viên chức theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2. Đại điện một số đơn vị trong khối Tham mưu quản lý Nhà nước trực thuộc Bộ,
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: Trong 02 ngày của tháng 6 hoặc 7/2015.
2. Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Điện ảnh Quảng Ninh- Phố Nhà hát. P. Hồng Gai, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh,
IV. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
1. Nội dung chương trình:
- Sự lãnh đạo của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng;
- Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2007 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Luật tiếp công dân.
-Luật tố cáo.
- Nội dung cơ bản của Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng.
- Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng.
2. Giảng viên.
- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Lãnh đạo Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Lãnh đạo Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp,
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng chương trình bồi dưỡng, mời giảng viên và tổ chức triển khai các công việc liên quan để tổ chức lớp bồi dưỡng.
2. Văn phòng Bộ phối hợp triển khai các công việc có liên quan để tố chức lớp bồi dưỡng./.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác