1720/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Kế hoạch số 1325/KH-ĐA ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Ban Điều hành Đề án 4061 (Bộ Tư pháp) về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham những, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân năm 2015;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ cán bộ, viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2015 (có Kế hoạch kèm theo),
Điều 2. Kinh phí tố chức lớp bồi dưỡng được chi từ nguồn hỗ trợ của Bộ Tư pháp; Chế độ công tác phí theo quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, PC, ĐH (15)
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác