1721/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh

Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ II

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;    

Căn cứ Quyết định số 748/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ II;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh, 

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ II, gồm:

1. Ông Hoàng Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban;

2. Ông Huỳnh Vĩnh Ái - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó trưởng ban;

3. Mời Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội - Phó Trưởng ban;

4. Bà Ngô Phương Lan - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Điện ảnh - Ủy viên thường trực;

5. Ông Nguyễn Hữu Thức - Vụ trưởng Vụ Văn hóa, Văn nghệ Ban Tuyên giáo Trung ương - Ủy viên;

6. Ông Đặng Xuân Hải - Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam - Ủy viên;

7. Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;

8. Ông Nguyễn Văn Tình - Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên.
Điều 2. Ban Chỉ đạo Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ II chịu trách nhiệm định hướng nội dung tư tưởng và chỉ đạo tổ chức các hoạt động của Liên hoan Phim.

Điều 3. Ban Chỉ đạo Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ II tự giải thể sau khi Liên hoan Phim kết thúc.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh và các cá nhân có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh;
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, ĐA(2), 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác