1721/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Ban Tổ chức lớp tập huấn cho phóng viên, Biên tập viên thực hiện Quyết định 2472, 1977/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định 2472/QĐ-TTg, QĐ 1977/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một sổ ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015;
Căn cứ Quyết định số 1539/QĐ-BVHTTDL, ngày 12 tháng 5 năm 2015; Kế hoạch số 1852/KH-BVHTTDL, ngày 11 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ văn hóa Thể thao và Du lịch về việc tổ chức lớp tập huấn cho phóng viên, biên tập viên những nội dung mới trong công tác tuyên truyền phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số về văn hóa, phong tục tập quán vùng đồng bào dân tộc thiểu số,
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức lớp tập huấn cho phóng viên, Biên tập viên thực hiện theo Quyết định 2472,1977/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ gồm tên các ông, bà có tên sau:
1. Ông Hoàng Đức Hậu, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng Ban;
2. Mời: Ông Chu Tuấn Thanh, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền - Ủy Ban Dân tộc - Phó Trưởng ban;
3. Bà Trần Thị Bích Huyền, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng ban thường trực;
4. Bà Hoàng Thị Lan, Chuyên viên Vụ văn hóa dân tộc - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;
5. Bà Hoàng Thị Vân, Chuyên viên Vụ văn hóa dân tộc - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;
6. Bà Lê Thị Thúy Hằng Chuyên viên Vụ văn hóa dân tộc - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;
Điều 2, Giao Trưởng Ban tổ chức phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.
Điều 3. Kinh phí thực hiện trích trong kinh phí sự nghiệp của Bộ Văn hóa  thể thao và Du lịch năm 2015, cấp qua Văn phòng Bộ.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính và các ông bà có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điu 5,
- Bộ trưởng (đế b/c);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- Các thành viên BTC;
- Lưu: VT, VHUT, L20.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác