1721/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón nghệ sỹ Nga sang thăm và làm việc tại Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đón nghệ sỹ Ljuba Kazarnovskaya (quốc tịch Nga) sang thăm và lên lớp master tại Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.
Thời gian: từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 5 năm 2016.
Điều 2. Kinh phí:
- Phía Nga chi trả kinh phí cho chuyến đi của nghệ sỹ, gồm: đi lại hành trình quốc tế; ăn, ở, bảo hiếm tại Việt Nam;
- Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam chịu các chi phí từ nguồn ngân sách sự nghiệp nărp 2016, gồm: lễ tân đón tiếp, xe đưa đón tại Hà Nội, mời cơm, quà tặng và tổ chức lên lớp master.
Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT, VTV.9.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác