1722/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Vương Duy Biên tại cuộc họp về việc tổ chức Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ III

Ngày 15 tháng 5 năm 2014, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ  trưởng Vương Duy Biên đã chủ trì cuộc họp về việc tổ chức Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ III. Dự họp, về phía Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam có NSND Lê Tiến Thọ - Chủ tịch Hội, NSƯT Lê Chức - Phó Chủ tịch Hội và lãnh đạo Văn phòng Hội. Về phía Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Thi đua, Khen thưởng và Văn phòng Bộ.
 Sau khi nghe Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam báo cáo Đề án tổ chức Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ III và ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng kết luận:
1. Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ III (sau đây gọi tắt là Liên hoan) là sự kiện văn hoá nghệ thuật nhiều ý nghĩa nhằm giới thiệu, tôn vinh những tác phẩm sân khấu Việt Nam và quốc tế có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao; là cơ hội để các nghệ sĩ, diễn viên sân khấu trong nước và quốc tế thể hiện tài năng sáng tạo nghệ thuật, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, mở rộng giao lưu văn hoá, trao đổi, học tập kinh nghiệm góp phần phát triển nghệ thuật sân khấu Việt Nam, khu vực và quốc tế; đồng thời là dịp để tôn vinh, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, đất nước con người, bản sắc văn hoá Việt Nam với thế giới.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoan nghênh Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã tích cực, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc chuẩn bị tổ chức Liên hoan.
2. Về thời gian, địa điểm, đơn vị thực hiện:
- Thời gian: Liên hoan dự kiến vào Quý III năm 2015 và được tổ chức định kỳ 3 năm một lần.
- Địa điểm: Năm 2015 tổ chức tại thành phố Hà Nội.
- Quy mô: Cấp quốc tế.
- Đơn vị chủ trì: Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam
- Đơn vị phối hợp: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
3. Về tổ chức thực hiện:
3.1. Đề nghị Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam:
- Sớm hoàn thiện Đề án, Quy chế tổ chức, Quy chế chấm thi, kịch bản khai mạc, bế mạc, nội dung các chương trình biểu diễn, giao lưu, hội thảo và dự trù kinh phí tổ chức Liên hoan (trước 30/6/2014).
- Chủ trì, phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn xem các băng hình vở diễn của các đoàn nghệ thuật quốc tế đăng ký tham gia liên hoan.
- Xây dựng logo, slogan (khẩu hiệu), ma két tuyên truyền, hồ sơ vận động tài trợ cho Liên hoan (trước 15/7/2014)
- Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các Tiểu ban và soạn thảo văn bản đề nghị các cơ quan Trung ương, các đơn vị có liên quan phối hợp tổ chức Liên hoan.
3.2. Về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giao các đơn vị:
- Cục Nghệ thuật biểu diễn:
+ Có văn bản báo cáo Lãnh đạo Bộ để điều chỉnh, bổ sung việc tổ chức Liên hoan vào năm 2015 và các năm tiếp theo (3 năm một lần) vì trong "Đề án tổ chức Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp giai đoạn 2013-2020" (ban hành theo Quyết định số 285/QĐ-BVHTTDL ngày 17/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) không có kế hoạch tổ chức hoạt động này trong năm 2015.
+ Chủ động phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam hoàn thiện nội dung của Đề án, Quy chế tổ chức, Quy chế chấm thi, kịch bản khai mạc, bế mạc Liên hoan (hoàn thiện trước 30/6/2014).
+ Phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các Tiểu ban và phân công nhiệm vụ các đơn vị, cá nhân tham gia tổ chức (hoàn thiện trước 15/7/2014).
+ Phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam xem băng hình của các đoàn quốc tế gửi tới đăng ký tham gia Liên hoan.
- Cục Hợp tác quốc tế: Phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam dịch tài liệu (tiếng Việt sang tiếng Anh các văn bản: Đề án, Quy chế tổ chức, Quy chế chấm thi, Thư mời và phiếu đăng ký tham gia Liên hoan) và hỗ trợ việc mời, gửi tài liệu tới các đơn vị nghệ thuật ngoài nước (hoàn thiện trước 10/7/2014).
- Vụ Kế hoạch, Tài chính: Phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam dự trù kinh phí tổ chức Liên hoan.
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Vương Duy Biên (để báo cáo);
- Hội NSSKVN;
- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ;
- Lưu: VT, VP, THTT, NHH.15 b.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác