1725 /B VHTTDL – PC

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v báo cáo tình hình thực tiễn thi hành một số chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

Kính gửi:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Văn hóa, Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Thực hiện nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/2/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật và Thông tư sô 03/2014/TT-BVHTTDL ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thế thao và du lịch, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thấy hiện nay có một số Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ:
- Chỉ thị số 814/TTg ngày 12/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, thiết lập trật tự, kỷ cương trong các hoạt động văn hóa, dịch văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng;
- Chỉ thị số 09/2000/CT-TTg ngày 20/4/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiến hành kiểm tra các hoạt động dịch vụ văn hóa và kinh doanh văn hóa phẩm;
- Chỉ thị số 15/2002/CT-TTg ngày 25/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc về việc chống tiêu cực trong các hoạt động thế dục thế thao;
- Chỉ thị số 17/2005/CT-TTg ngày 25/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong quán bar, nhà hàng karaoke, vũ trường;
Qua rà soát thấy: Đến nay, các Chỉ thị trên vẫn còn hiệu lực pháp luật. Tuy nhiên, thời gian ban hành các Chỉ thị đã lâu, trong sự phát triển nhanh của tình hình kinh tế - xã hội hiện nav, cần có sự đánh giá khách quan thông qua thực tiễn thi hành các Chỉ thị trong những năm qua tại các địa phương đế có đề xuất với Thủ tướng Chính phủ trong việc hủy bỏ, bãi bỏ, ban hành mới văn bản cho phù hợp với tình hình hiện nay.
Để có cơ sở đánh giá, đề xuất, tổng hợp báo cáo, đề nghị các Sở tiến hành đánh giá và có báo cáo cụ thể tình hình thực tiễn thi hành đối với từng Chỉ thị đã nêu ở trên. Báo cáo tập trung vào những nội dung cơ bản sau:
- Tính phù hợp của Chỉ thị qua thực tiễn thi hành trong 05 năm gần đây (nêu rõ những điểm phù hợp. không còn phù hợp trong tình hình hiện nay).
- Những vướng mắc, khó khăn của địa phương khi thi hành Chỉ thị, đánh- giá nguyên nhân: do nội dung Chỉ thị hay do tổ chức thực hiện tại địa phương.
- Đề xuất cụ thế về từng Chỉ thị theo hướng: giữ nguyên, đề xuất Thủ tướng Chính ohủ bãi bỏ hoặc ban hành chỉ thị mới,
Đề nghị các Sở khấn trương tiến hành đánh giá, gửi kết quả về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Pháp chế), địa chỉ: sổ 51 Ngô Quyền, Hà Nội trước ngày 01/6/2015./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, PC, N0(70).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác