1725/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Tuần lễ phim tài liệu quốc tế lần thứ 7

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 18 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 18 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Thông tư số 11/2011/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 9 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện một số quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện ảnh;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh và Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương phối hợp với Đại sứ quán và Trung tâm văn hóa một số quốc gia Châu Âu tại Việt Nam tổ chức Tuần lễ phim tài liệu quốc tế lần thứ 7, thời gian từ 10/6 - 19/6/2015 tại Hà Nội và từ 11/6 - 20/6/2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Các phim chỉ được trình chiếu tại Tuần lễ phim sau khi có giấy phép của Cục Điện ảnh.
Điều 2. Về kinh phí:
a. Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương chịu trách nhiệm:
- Lựa chọn phim tài liệu Việt Nam để cùng chiếu với phim nước ngoài trong Tuần lễ phim,
- Cung cấp phòng chiếu cho Tuần lễ phim.
- Chịu trách nhiệm kỹ thuật cho các buổi chiếu,
- Làm các thủ tục cần thiết để xin phép tổ chức Tuần lễ phim và duyệt phim sẽ trình chiếu.
- Mời các nhà làm phim Việt Nam và đối tác của Công ty đến tham dự Tuần lễ phim.
- Chi phí phục vụ Tuần lễ phim, bao gồm đón tiếp, tổ chức tiệc cocktail, công tác chuẩn bị cho các buổi chiếu, phục vụ và các chi phí khác phục vụ Tuần lễ phim.
b. Đại sứ quán và Trung tâm văn hóa một số quốc gia Châu Âu tại Việt Nam tham gia Tuần lễ phim chịu trách nhiệm:
- Chọn phim tài liệu Châu Âu và phim tài liệu thử nghiệm Đông Nam Á.
- Gửi DVD phim cần chiếu, tóm tắt phim và kịch bản đã dịch sang Tiếng Việt tới Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương.
- Chi trả chi phí dịch phim và làm phụ đề phim (01 phim Việt Nam và 01 phim của Đại sứ quán/ Trung tâm Văn hóa).
- Quảng bá và xây dựng công cụ quảng bá về Tuần lễ phim (quyển giới thiệu chương trình, băng rôn, giấy mời.. .)
- Chi phí cho tiệc chiêu đãi nhẹ trước buối Khai mạc và Bế mạc, chi phí cho nước uống trước mỗi buối chiếu phim.
- Mời đại diện các Đại sứ quán tới các buối chiếu phim trong Tuần lễ Mời khách đối tác của các Đại sứ quán.
- Phối hợp cùng cơ quan liên quan tại Thành phố Hồ Chí Minh Tuần lễ phim tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điu 3,
- Bộ trưởng (đế b/c);
- TT Vương Duy Biên;

-  S Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, HTQT, TQA (10).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác