1726/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức triển lãm “Expo Milan - Nước và Sen”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 1973/QĐ- BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Trung tâm Quảng bá Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Hợp tác quốc tế) phối hợp với Đại sứ quán Italia tại Việt Nam tổ chức triển lãm “Expo Milan - Nước và Sen” nhân dịp Quốc khánh Italia.
- Thời gian: Triển lãm kéo dài từ ngày 02/6/2015 đến ngày 10/7/2015.
Khai mạc lúc 12h00 ngày 02/6/2015.
- Địa điểm: Casa Italia, 18 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội.
Điều 2. Về kinh phí: Đại sứ quán Italia tại Việt Nam chịu toàn bộ chi phí tổ chức triến lãm.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Trung tâm Quảng bá Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Thu trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (đế b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT, TLH (7).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác