1726/QĐ-BVHTTDL

BT - Nguyễn Ngọc Thiện Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm:
1. Trưởng ban: Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện;
2. Phó trưởng ban: Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên;
3. Ủy viên thường trực: Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;
4. Ủy viên Ban Chỉ đạo là cấp trưởng các đơn vị:
- Tổng cục Thể dục thể thao;
- Tổng cục Du lịch;
- Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam;
- Vụ Tổ chức cán bộ;
- Vụ Kế hoạch, Tài chính;
- Vụ Pháp chế;
- Vụ Thi đua, Khen thưởng;
- Vụ Đào tạo;
- Vụ Thư viện;
- Vụ Văn hóa dân tộc;
- Vụ Gia đình;
- Thanh tra Bộ;
- Văn phòng Bộ;
- Cục Công tác phía Nam;
- Cục Di sản văn hóa;
- Cục Nghệ thuật biểu diễn;
- Cục Điện ảnh;
- Cục Bản quyền tác giả;
- Cục Văn hóa cơ sở;
- Cục Hợp tác quốc tế;
- Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;
- Trung tâm Công nghệ thông tin;
- Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường phụ trách lĩnh vực Quản lý phát triển công nghệ.
Tổ Thư ký gồm:
1. Tổ trưởng: Bà Đinh Nguyễn Phương Thảo - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;
2. Tổ phó: Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin;
3. Các thành viên
- Ông Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao Tổng cục Thể dục thể thao;
- Bà Phan Thị Thái Hà - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Thông tin du lịch Tổng cục Du lịch;
- Ông Dương Viết Huy - Phó Trưởng phòng Quản lý phát triển công nghệ Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;
- Bà Đoàn Quỳnh Dung - Trưởng phòng cổng thông tin điện tử Văn phòng Bộ.
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Ban Chỉ đạo
1. Giúp Bộ trưởng chỉ đạo và tổ chức thực hiện ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trong Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2. Định kỳ báo cáo và đề xuất Bộ trưởng các cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
3. Làm đầu mối liên hệ với Ủy ban quốc gia về ứng dụng công thông tin.
4. Ban Chỉ đạo họp thường kỳ hàng năm một lần và họp bất thường khi có yêu cầu của Trưởng Ban.
Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo trích từ nguồn kinh phí của Văn phòng Bộ được cấp hàng năm.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Quyết đinh này thay thế cho Quyết định số 2853/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng (để thực hiện);
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện)
- Lưu: VT, KHCNMT, BT.43.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác