1727/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v Đề án “Bảo tồn và phát triển Nghệ thuật Đờn ca Tài tử Nam Bộ” tỉnh Trà Vinh (Giai đoạn 2014-2020)

Kính gửi:  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 108/TT- SVHTTDL của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh đề nghị thỏa thuận Đề án Bảo tồn và phát triển Nghệ thuật Đờn ca Tài tử Nam bộ tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2014 - 2016. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Nội dung Đề án cần bám sát Chương trình Hành động quốc gia bảo vệ Nghệ thuật Đờn ca Tài tử Nam bộ (Giai đoạn 2014-2020), trong đó tập trung vào các hoạt động chính như: Kiểm kê, nhận diện di sản văn hóa phi vật thể theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL, ngày 30/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; truyền dạy cho thế hệ trẻ; có chế độ, chính sách đãi ngộ, tôn vinh và tạo điều kiện, môi trường cho các nghệ nhân, nhóm người, cộng đồng thực hành di sản; tăng cường các hoạt động quảng bá di sản; nâng cấp cơ sở vật chất, nơi sinh hoạt, thực hành Nghệ thuật Đờn ca Tài tử Nam bộ (nguồn kinh phí xã hội hóa) nhằm đưa di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca Tài tử Nam bộ vào cuộc sống và đóng góp vào việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cộng đồng dân cư, xây dựng kinh tế, xã hội của địa phương. Trên cơ sở xác định khối lượng công việc qua các nội dung trên, Đề án cần phân kỳ thực hiện, lựa chọn ưu tiên phù họp với khả năng của ngân sách địa phương;
2. Về cơ sở pháp lý của đề án, đề nghị nghiên cứu, bổ sung Luật Di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa, Nghị định 98/2010/NĐ-CP, ngày 21/9/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa,
Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL, ngày 30/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Công ước năm 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, Chương trình Hành động quốc gia bảo vệ Nghệ thuật Đờn ca Tài tử Nam bộ (Giai đoạn 2014-2020).
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở hoàn thiện Đề án, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt và bố trí kinh phí thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Đặng Thị Bích Liên;
- Học viện ANQG VN;
- Lưu: VT, DSVH, PCQ.7.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác