1728/BVHTTDL-KHTC

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc điều chỉnh danh mục các di tích được hỗ trợ từ CTMTQG về Văn hóa năm 2011.

Kính gửi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắc Lắc

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 503/TRR-SVHTTDL ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắc Lắc về việc đề nghị điều chuyển kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá năm 2011. Sau khi xem xét, rà soát lại kế hoạch vốn năm 2011 và kiểm tra công tác triển khai thực hiện các dự án tại địa phương. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Việc triển khai thực hiện Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Biệt Điện Bảo Đại đã được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đồng ý về chủ trương và thoả thuận về mặt chuyên môn, đồng thời cũng đã cân đối kinh phí từ Chương trình mục tiêu về văn hoá để triển khai thực hiện. Để tập trung nguồn lực tài chính thực hiện dứt điểm dự án theo đúng tiến độ đã đặt ra, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đồng ý trên nguyên tắc việc điều chuyển số kinh phí 01 tỷ đồng đã bố trí cho dự án tu bổ, tôn tạo di tích hang đá Đak Tuar (kế hoạch vốn năm 2011) sang để thực hiện dự án tu bổ tôn tạo di tích Biệt Điện Bảo Đại.

2. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đăk Lăk có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk, và làm việc với các cơ quan chức năng làm các thủ tục điều chuyển vốn, tổ chức quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí trên theo đúng các quy định hiện hành. Đồng thời, hoàn thiện dự án bảo tồn, tôn tạo di tích hang đá Đak Tuar trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét thẩm định phê duyệt, và có kế hoạch, phương án huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện dự án.

Đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đăk Lăk căn cứ vào các ý kiến nêu trên khẩn trương làm các thủ tục cần thiết theo qui định để điều chuyển vốn và chỉ đạo triển khai việc thực hiện dự án tu bổ, tôn tạo di tích Biệt Điện Bảo Đại theo đúng kế hoạch./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- TT Lê Khánh Hải (để báo cáo);

- UBND tỉnh Đăk Lăk;

- Cục Di sản văn hóa;

-Lưu: V,KHTC, PT.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác