1731/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Đề án Tổ chức chương trình chiếu phim kỷ niệm 1000 năm Thăng Long -Hà Nội trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 759/QĐ-TTG ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và Đại lễ kỷ niệm;

Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-TTG ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 2382/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao nhiệm vụ tổ chức các hoạt động trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010;

Căn cứ Công văn số 2215/VPCP-KGVX ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ về việc thẩm định, phê duyệt các đề án, kịch bản chi tiết thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Tổ chức chương trình chiếu phim kỷ niệm 1000 năm Thăng Long -Hà Nội trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010 (theo chi tiết đề án đính kèm).

Điều 2. Trong quá trình dàn dựng, đơn vị và cá nhân có trách nhiệm chỉnh sửa theo sự góp ý của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức.

Điều 3. Kinh phí tổ chức hoạt động trên được cấp phát theo chế độ phân cấp hiện hành và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

- Phó Thủ tướng TTCP Nguyên Sinh Hùng (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

-BCĐ Quốc gia 1000 năm TL-HN;

-Bộ  trưởng, các Thứ trưởng;

- UBND thành phố Hà Nội;

-Sở VHTTDL các tỉnh thành;

-Các đơn vị có liên quan;

-Lưu: VT, KHTC, CĐA, PH. 10


ĐỀ ÁN

TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH CHIẾU PHIM KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI

trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010

(Ban hành kèm theo Quyết định Số 1731/QĐ-BVHTTDL, ngày 14 tháng 05 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-TTG ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 2382/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao nhiệm vụ tổ chức các hoạt động trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010;

Cục Điện ảnh xây dựng đề án tổ chức Chương trình chiếu phim kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội như sau:

I. Mục đích, ý nghĩa

1. Chương trình chiếu phim kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội của ngành điện ảnh cùng với các sự kiện văn hoá, thể thao, du lịch khác tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân ở Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung về truyền thống anh hùng dân tộc trong suốt hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Các tác phẩm điện ảnh Việt Nam được trình chiếu trong chương trình cũng là việc thể hiện được tình cảm, đạo lý uống nước nhớ nguồn, là dịp tôn vinh các giá trị truyền thống lịch sử cách mạng của dân tộc.

2. Thông qua các tác phẩm điện ảnh tiêu biểu nhằm giới thiệu với đông đảo người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế những giá trị văn hoá đặc trưng của đất nước Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng.

3. Chương trình phim Việt Nam cũng nhằm tuyên truyền cho việc triển khai thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và cả nước, gắn với việc bồi dưỡng xây dựng con người mới, xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

II. Nội dung

1. Thời gian tổ chức:

Cục Điện ảnh đề nghị Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ra Quyết định tổ chức Đợt phim kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội trong phạm vi cả nước từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 10 năm 2010.

2. Danh sách phim lựa chọn đưa vào trình chiếu trong Chương trình: Quá trình tổ chức triển khai thực hiện Chương trình chiếu phim được thực hiện rộng khắp và đồng loạt trong cả nước mà trọng tâm là thủ đô Hà Nội nên số lượng phim mà ngành điện ảnh đã và đang tích cực hoàn thành rất nhiều. Dự kiến các phim đưa vào trình chiếu trong Chương trình như sau:

 

SỐ TT

TÊN PHIM

SỐ BẢN

GHI CHÚ

I

Phim truyện nhựa

 

 

1

Long thành cầm giả ca

25

 

2

Nhìn ra biển cả

10

 

3

Hành trình qua ba bể

10

 

4

Đừng đốt

10

 

5

Hà Nội mùa đông năm 46

5

 

6

Hà nội 12 ngày đêm

5

 

7

Em bé Hà Nội

3

 

8

Hà Nội mùa chim làm tổ

3

 

II

Phim tài liệu nhựa

 

 

1

Những người cùng thế hệ

5

 

2

Thành phố trên sông Hồng

5

 

3

Văn miếu Quốc Tử Giám

10

 

4

Ngoại ô

5

 

5

Phố cổ Hà Nội

5

 

6

Người thắp lửa

5

 

III

Phim tài liệu vi deo

 

 

1

Chùm phim về Côn Đảo

70

 

2

Nguvễn Trãi

70

 

3

Quê hương Thái Tổ Lý Công Uẩn

70

 

4

Con lạc cháu Hồng

70

 

5

Hà Nội bản anh hùng Ca

70

 

6

Điệu múa cổ

70

 

 

 

-Hành trình qua ba bể (truyện)

Nhìn ra biển cả (truyện)

3/10

19h30: Chiếu phim

- Ngoại ô (tài liệu)

- Nhìn ra biển cả  (truyện)

19h30: Chiếu phim

Những người cùng thế hệ (tài liệu)

- Hành trình qua ba bể (truyện)

4/10

 19h30: Chiếu phim

- Thành phố trên sông Hồng (tài liệu)

- Hà nội 12 ngày đêm (truyện)

19h30: Chiếu phim

- Chuyện cổ Loa thành (hoạt hình)

- Tổ quốc tiếng gà trưa (truyện)

5/10

19h30: Chiếu phim

- Chuyện cổ Loa thành (hoạt hình)

-Tổ quốc tiếng gà trưa (truyện)

19h30: Chiếu phim

- Thành phố trên sông Hồng (tài liệu)

- Hà nội 12 ngày đêm (truyện)

6/10

19h30: Chiếu phim

- Người yêu dấu ở luỹ hoa (tài liệu)

 - Hà Nội mùa chim làm tổ (truyện)

19h30: Chiếu phim

- Hà Nội bản anh hùng ca (tài liệu)

- Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông (truyện)

7/10

19h30: Chiếu phim

- Hà Nội bản anh hùng ca (tài liệu)

- Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông (truyện)

19h30: Chiếu phim

- Người yêu dấu ở luỹ hoa (tài liệu)

- Hà Nội mùa chim làm tổ (truyện)

8/10

19h30: Chiếu phim

- Phố cổ Hà Nội (tài liệu)

Đừng đốt (truyện)

19h30: Chiếu phim

-Người thắp lửa (tài liệu)

- Tây Sơn hào kiệt (truyện)

 

9/10

19h30: Chiếu phim

-Người thắp lửa (tài liệu)

- Tây Sơn hào kiệt (truyện)

19h30: Chiếu phim

- Phố cổ Hà Nội (tài liệu)

Đừng đốt (truyện)

10/10

19h30: Chiếu phim

- Điệu múa cổ (tài liệu)

-Hà Nội, Hà Nội (truyện)

19h30: Chiếu phim

- Điệu múa cổ (tài liệu)

Em bé Hà Nội (truyện)

 

Các bản phim sau khi được chiếu tại hai địa điểm trên sẽ lần lượt được trình chiếu tại các rạp thuộc địa bàn của Thủ đô Hà Nội trong suốt thời gian của Đợt phim, sau đó tiếp tục đưa phim đi chiếu tại ở các huyện ngoại thành Hà Nội phục đông đảo nhân dân Thủ đô Hà Nội.

 

  7

7 tập truyện nhím nhân năm Thăng Long

70

  IV

Phim hoạt hình vi deo

 

  1

Thăng Long nổi giận

70

  2

Chuyện cổ Loa Thành

70

 

III. Kế hoạch tổ chức thực hiện

Sau khi có Quyết định tổ chức Đợt phim của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Cục Điện ảnh sẽ có văn bản hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc Đợt phim. Các bản phim nhựa được in ở trên sẽ đồng loạt được trình chiếu tại một số tỉnh thành trong cả nước, sau đó sẽ lần lượt được phát hành trong tất cả 63 tỉnh, thành phố, Đối với một số bộ phim video được in nhiều bản. Cục Điện ảnh sẽ gửi tới Công ty Điện ảnh. Trung tâm phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh, thành phố để phổ biến rộng rãi tới nhân dân cả nước.

Ngoài ra, Cục Điện ảnh sẽ chỉ đạo Công ty Fafim Việt Nam tiếp tục phát hành một số phim Việt Nam khác đã phát hành trong thời gian gần đây như Hà Nội, Hà Nội, Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông, Tổ quốc tiếng gà trưa, Hồ Chí Minh chân dung một con người, Sông Hồng 12 khúc, phố cổ Hà Nội. Trầm tích Thăng Long....để tiếp tục trình chiếu tại tất cả các tỉnh thành phố trong cả nước.

Trong dịp này, Cục Điện ảnh cũng làm việc với Hãng phim Lý Huỳnh để Hãng phát hành bộ phim truyện nhựa Tây Sơn hào kiệt sản xuất năm 2010 tới đông đảo khán giả cả nước.

Đặc biệt, tại Hà Nội, Cục Điện ảnh sẽ phố hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức khai mạc trọng thể Đợt phim này tại 2 địa điểm là Trung tâm Chiếu phim Quốc gia và Rạp Tháng 8.

 

CHƯƠNG  TRÌNH ĐỢT PHIM TẠI HÀ NỘI DỰ KIẾN NHƯ SAU:

 

Ngày

Trung tâm Chiếu Phim Quốc gia

 

Rạp Tháng 8.

 

1/10

19h30: Lãnh đạo Bộ đọc diễn văn khai mạc Đợt phim

Chiếu phim

- Văn Miếu Quốc Tử giám (tài liệu)

- Long Thành cầm gia ca (truyện)

19h30: Lãnh đạo Bộ đọc diễn văn khai mạc Đợt phim

Chiếu phim

- Văn Miếu Quốc Tử giám (tài liệu)

- Long Thành cầm gia ca (truyện)

2/10

19h30: Chiếu phim

Những người cuộc thế hệ (tài liệu)

19h30: Chiếu phim

-Ngoại ô  (tài liệu)

 

Trong thời gian diễn ra Đợt phim, Cục Điện ảnh phối hợp với Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức một số buổi gặp gỡ, giao lưu giữa các nghệ sỹ điện ảnh với các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Đoàn cán bộ, nghệ sĩ điện ảnh dự kiến gồm khoảng 60 người là thành phần chủ chốt của các đoàn làm phim được chọn chiếu trong Đợt phim. Cục Điện ảnh dự kiến tổ chức chương trình giao lưu với các đối tượng khán giả như sau:

1. Giao lưu với một đơn vị quân đội trên địa bàn Hà Nội,

2. Giao lưu với sinh viên Thủ đô,

3. Giao lưu với nhân dân 1 huyện ngoại thành Hà Nội

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác