1732/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v gửi báo cáo giải trình khuyến nghị của IUCN và ICOMOS về Quần thể danh thắng Tràng An tới Trung tâm Di sản Thế giới

Kính gửi: Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 112/UBND-VP9 ngày 21/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đề nghị gửi “Báo cáo thông tin sai lệch” và “Báo cáo phản biện đánh giá, khuyến nghị” cho hồ sơ Quần thể danh thắng Tràng An tới Trung tâm Di sản Thế giới. Căn cứ hồ sơ đề cử Quần thể danh thắng Tràng An, khuyến nghị của IUCN và ICOMOS đối với hồ sơ đề cử, các báo cáo giải trình do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình chuẩn bị, ý kiến của các cơ quan và nhà khoa học liên quan, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thấy rằng “Báo cáo thông tin sai lệch” và “Báo cáo phản biện đánh giá, khuyến nghị” cho hồ sơ Quần thể danh thắng Tràng An đã được chuẩn bị theo đúng Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản Thế giới và thực tế hồ sơ đề cử.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam có công hàm gửi 02 báo cáo nói trên tới Trung tâm Di sản Thế giới trước ngày 01/6/2014 để tiếp tục vận động các quốc gia thành viên ủy ban Di sản Thế giới ủng hộ Quần thể danh thắng Tràng An là Di sản Thế giới tại Kỳ họp lần thứ 38 ủy ban Di sản Thế giới ở Doha, Qatar từ ngày 15 - 25/6/2014.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
-TT Đặng Thị Bích Liên;
- UBND tỉnh Ninh Bình;
-Cục Hợp tác quốc tế;
-BQL Quần thể danh thắng Tràng An;
-Lưu: VT, DSVH, NVC.12.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác