1733/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Cảnh Linh, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 81/SVHTTDL- TĐCT ngày 19/01/2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương đề nghị thẩm định, thỏa thuận Dự án tu bổ di tích chùa Cảnh Linh, xã Phúc Thành, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương (kèm theo hồ sơ Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Cảnh Linh và Biên bản Hội nghị lấy ý kiến nhân dân ngày 28/4/2016). Sau khi nghiên cún, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Cảnh Linh, bao gồm các hạng mục: tu bổ Đền thờ Đức Thánh Cả, vườn tháp chùa; xây dựng Tam quan, Tam bảo, nhà khách - nhà tăng, am hóa sớ, sân vườn và hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương cần lưu ý, hoàn thiện hồ sơ như sau:
- Cần làm rõ giải pháp tu bổ cấu kiện của Đền thờ Đức Thánh Cả và khu tháp mộ (cấu kiện, thành phần kiến trúc sẽ được tu bổ, sử dụng lại; cấu kiện, thành phần kiến trúc phải thay thế).
- Giảm bớt quy mô am hóa sớ và cần dịch chuyển vị trí nhà khách - nhà tăng về phía sau Tam bảo (đặt tại khu vườn có am hóa sớ), cần lựa chọn mẫu đèn chiếu sáng phù hợp với di tích.
- Bổ sung thiết kế nhà bảo quản cấu kiện, nhà bao che phục vụ thi công tu bổ Đền thờ và bộ ảnh màu chụp hiện trạng di tích.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương biết, chỉ đạo cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ theo những lưu ý trên đây, tiếp tục tổ chức giới thiệu nội dung Dự án, đặc biệt là việc bảo vệ nguyên vẹn các yếu tố gốc gồm cả kiến trúc, tượng, đồ thờ một cách rộng rãi trước nhân dân địa phương để tạo sự đồng thuận cao trước khi phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác