1734/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón nghệ sỹ Hoa Kỳ vào Việt Nam biểu diễn

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy chế hoạt động đối ngoại và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh đón 03 nghệ sỹ: Danh T, Pham, Martin David và Troy Lance Bennefield, quốc tịch Hoa Kỳ sang biểu diễn giao lưu tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.
Thời gian: ngày 27 tháng 5 năm 2016.
Điều 2. Kinh phí:
- Phía Hoa Kỳ chi tiền vé máy bay khứ hồi trên hành trình quốc tế, bảo hiểm, lệ phí vi sa, ăn, ở, đi lại tại Việt Nam, chi phí tổ chức, in ấn tờ rơi quảng cáo.
- Phía Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức và chịu trách nhiệm nội dung chương trình.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT, NXĐ.8.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác