1736/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón nghệ sỹ Canada vào Việt Nam biểu diễn

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy chế hoạt động đối ngoại và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam gửi công văn xin phép Lãnh đạo Bộ đón nghệ sỹ Veronique Mathieu, quốc tịch Canada, sang lên lớp master và biểu diễn giao lưu với Khoa Dây, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.
Thời gian: từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5 năm 2016.
Thời gian biểu diễn: ngày 26 tháng 5 năm 2016 tại Phòng Hoà nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.
Điều 2. Kinh phí:
- Phía Cannada chi tiền vé máy bay khứ hồi trên hành trình quốc tế, bảo hiểm, lệ phí vi sa, ăn, ở tại Việt Nam.
- Phía Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam chịu trách nhiệm chi trả lễ tân, đón tiếp, quà tặng, mời cơm chuyên gia, tổ chức lên lớp master, tổ chức chương trình biểu diễn, kinh phí luyện tập và biểu diễn, phục vụ biểu diễn, đưa đón chuyên gia tại Hà Nội từ nguồn ngân sách năm 2016 của Học viện.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT, DThuy (8).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác