1738/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1738/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 5 năm 2013 Phê duyệt Chương trình phối hợp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020” tầm nhìn đến năm 2030

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Chương trình phối hợp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”

Điều 2. Kinh phí thực hiện Chương trình phối hợp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược được bố trí trong dự toán ngân sách sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị liên quan và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ(để báo cáo);
- PTT Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT, GD&ĐT, CA, QP;
- UBND và sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL;
- Liên đoàn Bóng đá Việt Nam
- Lưu: VT, TCTDTT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác