173/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 173/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 01 năm 2014 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai ra mắt Cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định quy định về việc cung cấp tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai ra mắt Cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo), gồm các thành viên sau:

1. Ông Phan Đình Tân, Chánh Văn phòng Bộ - Trưởng ban;

2. Ông Hoàng Hữu Chính, Phó Chánh Văn phòng Bộ - Thành viên’

3. Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Phó Tổng biên tập Báo Điện tử Tổ quốc, Trung tâm Công nghệ thông tin – Thành viên;

4. Ông Đàm Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao – Thành viên;

5. Ông Nguyễn Thành Vượng, Giám đốc Trung tâm Thông tin Du lịch – Thành viên;

6. Bà Đinh Nguyễn Phương Thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường – Thành viên;

7. Ông Phùng Minh Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Thành viên;

8. Ông Trần Hoàng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính – Thành viên;

Ban Chỉ đạo có Tổ giúp việc gồm:

1. Ông Bùi Trung Kiên, Trưởng phòng Tổng hợp, Tuyên truyền Văn phòng Bộ - Tổ trưởng

2. Bà Đoàn Quỳnh Dung, Trưởng phòng Hành chính, Tổ chức Văn phòng Bộ - Thành viên;

3. Bà Phạm Băng Tâm, Trưởng phòng Quản lý Phát triển công nghệ Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường – Thành viên;

4. Ông Dương Viết Huy, Trung tâm Công nghệ thông tin – Thành viên;

5. Ông Nguyễn Thạch Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao – Thành viên;

6. Ông Trần Trí Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Du lịch – Thành viên

7. Ông Nguyễn Thành Quang, Chuyên viên Vụ Kế hoạch, Tài chính – Thành viên;

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Xây dựng Quy chế hoạt động của Cổng Thông tin điện tử và các văn bản liên quan phục vụ cho vận hành và hoạt động của Cổng Thông tin điện tử.

2. Xây dựng kế hoạch tổ chức, phối hợp giữa các đơn vị trong việc triển khai, ra mắt hoạt động của Cổng thông tin điện tử vào tháng 3 năm 2013.

3. Phân công nghiệm vụ cụ thể cho Tổ giúp việc.

4. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc được chi từ kinh phí sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp qua Văn phòng Bộ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng (để b/c);

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Lưu: VT, TCCB, MC (25).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác