1744/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên tại Hội nghị - Hội thảo “Quản lý Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới ở Việt Nam”

Ngày 23 tháng 5 năm 2014, tại Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên chủ trì Hội nghị - Hội thảo “Quản lý Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới ở Việt Nam”. Tham dự Hội nghị - Hội thảo có đại diện lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ và Văn phòng Bộ. Về phía khách mời, có đại diện Ban Thư ký Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, đại diện Bộ Nội vụ, lãnh đạo 07 Ban/Trung tâm Quản lý Di sản Thế giới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội, tỉnh Thanh Hóa; Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên, các nhà khoa học ở Trung ương và địa phương, cùng các cơ quan thông tấn báo chí.
Sau khi nghe Báo cáo công tác quản lý đối với các Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới ở Việt Nam do PGS. TS. Nguyễn Quốc Hùng - Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa trình bày, 08 báo cáo tham luận và 16 ý kiến đóng góp thảo luận của các thành viên dự Hội nghị - Hội thảo, Thứ trưởng kết luận:
Trong những năm tới, để công tác quản lý, bảo vệ các Di sản Thế giới ở Việt Nam được tốt hơn nhằm giữ gìn những giá trị nổi bật toàn cầu, tính toàn vẹn và xác thực của các Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới, để Việt Nam xứng đáng với vai trò là một Quốc gia thành viên tích cực của Công ước về Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới, cần thiết phải triển khai và làm tốt một số nhiệm vụ sau:
1. Tăng cường công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, quy chế, quy định ở cấp Trung ương và địa phương liên quan tới lĩnh vực quản lý, bảo vệ và phát huy các Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới phù hợp với tình hình thực tế.
2. Các Ban/Trung tâm quản lý Di sản Thế giới có nhiệm vụ:
2.1. Chủ động xây dựng đề án nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý di sản trình Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phê duyệt nhằm đảm bảo thực thi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát huy các Di sản Thế giới. Đặc biệt lưu ý việc bổ sung đội ngũ cán bộ có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về quản lý môi trường, hệ động, thực vật, nghiên cứu chuyên sâu về bảo quản, phục hồi di tích, di vật. Đồng thời chủ động xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của các Ban/Trung tâm quản lý Di sản Thế giới.
2.2. Báo cáo Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành khẩn trương xây dựng, hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị cho các di sản Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, Thành Nhà Hồ theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa. Trên cơ sở các Quy hoạch tổng thể, tiến hành xây dựng quy hoạch chi tiết, dự án thành phần và kế hoạch thực hiện, trình cơ quan thẩm quyền xem xét, phê duyệt vào định kỳ tháng 7 hằng năm, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2.3. Báo cáo Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành triển khai xây dựng, hoàn thiện và lấy ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan ở Trung ương và địa phương trước khi phê duyệt “Kế hoạch quản lý tổng hợp” cho các di sản: Quần thể Di tích Cố đô Huế, Phố cổ Hội An, khu Di tích Mỹ Sơn theo quy định tại Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản Thế giới. Đối với các khu di sản đã có “Kế hoạch quản lý tổng hợp” như: Vịnh Hạ Long, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, Thành Nhà Hồ, các Ban/Trung tâm quản lý Di sản Thế giới cần đẩy mạnh việc triển khai, thực hiện kế hoạch đã được xác định trong giai đoạn từng 5 năm, đồng thời lập kế hoạch thực hiện trong 5 năm tiếp theo trình Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố xem xét, phê duyệt.
2.4. Báo cáo Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố sở tại triển khai xây dựng, hoàn thiện và lấy ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan ở Trung ương và địa phương trước khi phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị của các di sản: Quần thể Di tích Cố đô Huế, Khu Di tích Mỹ Sơn, Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội. Đối với các khu di sản đã có “Quy chế quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản” như: Vịnh Hạ Long, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Khu Phố cổ Hội An, Thành Nhà Hồ, cần nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi các nội dung không còn phù hợp, nhằm bảo vệ, phát huy di sản trong dài hạn.
2.5. Trong tháng 6/2014, hoàn thiện bộ hồ sơ di sản đề cử trước đây (bằng tiếng Việt) để lưu tại các cơ quan quản lý như đã được thông báo tại Công văn số 687/BVHTTDL-DSVH ngày 11/3/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2.6. Khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các cam kết, khuyến nghị của Ủy ban Di sản Thế giới trong việc quản lý, bảo vệ các Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới ở Việt Nam.
2.7. Đẩy mạnh và phát huy hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới ở Việt Nam để trao đổi kinh nghiệm quản lý và đào tạo đội ngũ cán bộ; tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế, tham gia ngày càng sâu rộng các hoạt động quốc tế về di sản. Báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tham gia các kỳ họp thường niên của Ủy ban Di sản Thế giới để thống nhất nội dung, chương trình hoạt động phù hợp.
2.8. Chủ động báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác quản lý, bảo vệ và phát huy Di sản Thế giới vào tháng 11 hằng năm.
3. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm:
3.1. Rà soát các quy định tại Luật di sản văn hóa và văn bản hướng dẫn thi hành về quản lý Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới, nếu có những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung, khẩn trương báo cáo Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến đề xuất với Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
3.2. Phối hợp với Hội đồng Di sản Văn hóa quốc gia rà soát mô hình quản lý các Di sản Thế giới, cơ chế, chính sách và các vấn đề liên quan tới lĩnh vực quản lý các Di sản Thế giới, để đề xuất với Thủ tướng Chính phủ thực hiện việc kiện toàn bộ máy quản lý, cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của các Ban/Trung tâm quản lý Di sản Thế giới phù hợp với thực tiễn quản lý các Di sản Thế giới (do các Di sản Thế giới thường có diện tích rộng lớn, nằm trên địa bàn nhiều xã, phường, thị trấn, thậm chí nhiều huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, vì vậy, cần có sự chủ trì, phối hợp hiệu quả giữa các Ban/Trung tâm quản lý Di sản Thế giới với các cơ quan liên quan ở trong nước từ Trung ương tới địa phương, tới các tổ chức quốc tế, trong việc giải quyết những vấn đề nảy sinh hàng ngày, hàng giờ tại các khu di sản). Đặc biệt lưu ý việc quản lý di sản Thành Nhà Hồ, Khu Phố cổ Hội An, Khu Di tích Mỹ Sơn, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và Vịnh Hạ Long còn có nhiều chồng chéo nên cần được sắp xếp lại bộ máy quản lý theo hướng tăng cường vai trò của các cơ quan này.
3.3. Chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các cơ quan liên quan xây dựng Quy chế phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các Ban, Bộ, ngành liên quan ở Trung ương và các Ban/Trung tâm quản lý Di sản Thế giới, các cơ quan, ban, ngành, cộng đồng ở địa phương, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành theo thẩm quyền. Lưu ý công tác quản lý Di sản Thế giới cần thực hiện theo quy định tại Điều 54 và 55 Luật di sản văn hóa năm 2001, được sửa đổi, bổ sung năm 2009 và các Đoạn 12, 14 và 15 Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản Thế giới.
3.4. Chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng Di sản Văn hóa quốc gia xây dựng kế hoạch làm việc với Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành có Di sản Thế giới về công tác quản lý di sản; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới; có cơ chế khen thưởng, xử lý vi phạm kịp thời theo các quy định của Luật di sản văn hóa và pháp luật hiện hành.
3.5. Tổng hợp các bài tham luận, ý kiến thống nhất tại Hội nghị - Hội thảo biên tập, phát hành Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo lần thứ nhất; đồng thời phối hợp với Câu lạc bộ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới ở Việt Nam lập kế hoạch tổ chức Hội nghị - Hội thảo hằng năm về lĩnh vực quản lý, bảo vệ và phát huy các Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới, theo hình thức xoay vòng, mỗi năm ở một Di sản Thế giới, vào dịp năm chẵn tổ chức Lễ kỷ niệm di sản được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.
4. Trân trọng cảm ơn Văn phòng UNESCO Việt Nam tại Hà Nội, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội đã giúp đỡ, phối hợp tổ chức hiệu quả và thành công Hội nghị - Hội thảo lần này. Biểu dương Cục Di sản văn hóa đã chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công Hội nghị - Hội thảo “Quản lý Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới ở Việt Nam” lần thứ nhất năm 2014.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng thông báo để các cơ quan liên quan triển khai thực hiện./.
 
 Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Hội đồng Di sản Văn hóa quốc gia;
- Văn phòng UNESCO Việt Nam;
- UBND và Sở VHTTDL các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Quảng Nam,
Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế;
- Các Ban/Trung tâm quản lý Di sản Thế giới;
- Thanh tra Bộ, các Vụ: Pháp chế, Đào tạo, KHTC;
- UBND Tp. Hội An và huyện Duy Xuyên;
- Lưu: VT, VP(THTT)..ĐTM.35.  
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác