1747/BVHTTĐL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thực hiện Đề án “Số hóa cơ sở dữ liệu và quảng bá các di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng truyền thông đa phương tiện”

Kính gửi:
              - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An;
               - Khu di tích Kim Liên.
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 09/CV- HTBTDS ngày 22/4/2015 của Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn Di sản văn hóa Việt Nam (thuộc Hội Di sản văn hóa Việt Nam) về việc Quỹ sẽ vận động xã hội hóa thực hiện Đề án “Số hóa cơ sở dữ liệu và quảng bá các di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng truyền thông đa phương tiện”. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
- Ủng hộ việc triển khai thí điểm Đề án “Số hóa cơ sở dữ liệu và quảng bá các di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng truyền thông đa phương tiện” tại Khu Di tích Kim Liên (Nam Đàn - Nghệ An), với mục tiêu phát huy thế mạnh công nghệ thông tin kỹ thuật số và truyền thông đa phương tiện phục vụ yêu cầu bảo tồn và phát huy di sản văn hóa; mở rộng khả năng tiếp cận cho cộng đồng với nguồn thông tin tư liệu đa dạng đã được số hóa và hệ thống hóa trong các trung tâm thông tin; quảng bá du lịch, tạo sức hút đối với du khách tới thăm các di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Việc thực hiện Đề án tại Khu di tích do Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn Di sản văn hóa Việt Nam chủ trì bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.
Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An và Khu di tích Kim Liên xem xét, phối hợp với Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn Di sản văn hóa Việt Nam triển khai Đề án trên./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- UBND tỉnh Nghệ An (để chỉ đạo);
- Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn Di sản văn hóa VN.
- Lưu: VT, DSVH, KN.20.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác