1747/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Quy hoạch ngành Điện ảnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

BỘ TRƯỜNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 18512007/NĐ - CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2010 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Điện ảnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Quy hoạch ngành điện ảnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 khu vực các tỉnh phía Bắc từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 5 năm 2010 tại Hà Nội .

Điều 2. Kinh phí tổ chức Hội nghị lấy từ nguồn ngân sách sự nghiệp của Cục Điện ảnh.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kề từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Điện ảnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng (để b/c)

-Lưu: VT, ĐA (2), Hh(5)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác