1748/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Ngã ba Ràng Bò - Bến cây đa Đá Bạc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 2170/TTr-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị thỏa thuận chủ trương lập dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Ngã ba Ràng Bò - Bến cây đa Đá Bạc thuộc huyện Phú Lộc. về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận chủ trương lập dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Ngã ba Ràng Bò - Bến cây đa Đá Bạc bằng nguồn kinh phí của địa phương và nguồn huy động xã hội hóa họp pháp khác.
Đề nghị Ủy ban nhân tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập dự án theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc thỏa thuận chủ trương lập dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Ngã ba Ràng Bò - Ben cây đa Đá Bạc./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
-Sở VHTTDL tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác