1749/QĐ-BVHTTDL

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC, Nguyễn Danh Thái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ soạn thảo Đề án thành lập Cơ quan Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại thành phố Đà Nẵng

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-BCS ngày 16 tháng 4 năm 2010 của Ban cán sự Đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Tổ soạn thảo Đề án thành lập Cơ quan Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại thành phố Đà Nẵng, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Phùng Minh Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổ  trưởng;

2. Bà Phan Thị Hoài Thơ, Chuyên viên Chính Vụ Tổ  chức cán bộ, Ủy viên;

3. Bà Trần Thị Thanh Thảo, Chuyên viên Chính Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy viên;

4. Bà Vũ Thị Mai Phương, cán bộ Vụ Tổ  chức cán bộ, Ủy viên;

Điều 2. Tổ  soạn thảo Đề án thành lập Cơ quan Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại thành phố Đà Nẵng có nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng Đề án thành lập Cơ quan Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại thành phố Đà Nẵng trên cơ sở tổ chức lại Cơ quan Đại diện Văn phòng Bộ tại thành phố Đà Nẵng.

2. Phối hợp với các cơ quan liên quan của các Bộ, ngành hữu quan hoàn chỉnh dự thảo Đề án để Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Điều 3. Tổ  trưởng Tổ  soạn thảo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong tổ.

Tổ soạn thảo Đề án tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Tổ  soạn thảo Đề án trích từ kinh phí hoạt động hàng năm của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp qua Văn phòng Bộ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ  chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 1 và Điều 6;;

-Bộ trưởng, (để b/c)

-Lưu: VT, TCCB, TT (10)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác