1750/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v lập Quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt Hang Con Moong, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 304/PC-VPCP ngày 27/4/2016 của Văn phòng Chính phủ, kèm theo Tờ trình số 35/TTr-UBND ngày 20/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận chủ trương lập Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Hang Con Moong, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:
Hang Con Moong, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt tại Quyết định số 2367/QĐ-TTg ngày 31/12/2015. Căn cứ Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương giao Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chủ trì lập Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Hang Con Moong, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa và cho phép Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch và Đồ án Quy hoạch tổng thể di tích nêu trên.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kinh báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên;
- UBND tỉnh Thanh Hóa;
-Lưu: VT, DSVH,NVC.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác