1750/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Đề án tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật "Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2010) trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long;

Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010.

Căn cứ Quyết định 2382/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao nhiệm vụ tổ chức các hoạt động trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010,

Căn cứ Công văn số 2215/NPCP-KGVX ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ về việc thẩm định, phê duyệt các đề án, kịch bản chi tiết thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Đề án tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật "Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890 - 19/5/2010) trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010 (theo chi tiết Đề án tổ chức và chương trình biểu diễn đính kèm).

Điều 2. Trong quá trình dàn dựng, đơn vị và cá nhân có trách nhiệm chỉnh sửa theo sự góp ý của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức.

Điều 3. Kinh phí tổ chức hoạt động trên được cấp phát theo chế độ phân cấp hiện hành và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

Như Điều 4;

-Phó Thủ tướng TTCP Nguyễn Sinh Hùng (để b/c)

- Văn phòng Chính phủ;

-BCĐ Quốc gia 1000 năm Thăng Long;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

- UBND thành phố Hà Nội;

- Sở VHTTDL các tỉnh, thành;

-Các đơn vị liên quan:

- Lưu VT, NTBD, M,30.

 

ĐỀ ÁN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT

"Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2010)'' trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1750/QĐ-B VHTTDL ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

1. Mục đích, ý nghĩa:

Chủ tịch Hồ Chí Minh - anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất của Việt Nam - Người sáng lập Đảng Cộng ơn việt Nam và khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Bác đúng vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân ta đang thực hiện cuộc vận động: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cả nước dấy lên phong trào thi đua rộng khắp, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI sắp tới và đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Thể hiện lòng biết ơn và tôn kính Bác vô hạn, chương trình nghệ thuật tại Lễ mít tinh nhà nước kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chi Minh được mang tên: Người là Hồ Chí Minh sẽ tuyển chọn những tác phẩm nghệ thuật xuất sắc nhất, tiêu biểu nhất ca ngợi công đức của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Cũng thông qua đó, chương trình sẽ góp phần làm cho tất cả mọi người dân thêm tự hào và kính yêu Bác, yêu Đảng, yêu Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Quy mô tổ chức:

Chương trình ''Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2010)'' với chủ đề "Người là Hồ Chí Minh "

- Chỉ đạo nội dung. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Chỉ đạo thực hiện: Cục Nghệ thuật biểu diễn.

- Đơn vị tổ chức thực hiện. Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ Việt Nam.

- Các đơn vị phối hợp: Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Trường Cao đẳng Múa Việt Nam, Câu lạc bộ Họa Mi Hà Nội.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức:

Thời gian : 09h00 ngày 18 tháng 5 năm 2010.

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam.

4. Nội dung chương trình:

Chương trình nghệ thuật "Người là Hồ Chí Minh" có tổng thời lượng 30 phút, được chia thành 2 phần chính:

Phần I: Người là niềm tin tất thắng.

Phần II: Người sống mãi với non sông.

Đây cũng là một chương trình nghệ thuật thể hiện bằng ngôn ngữ, hình tượng nghệ thuật ca múa nhạc, phim tư liệu và thơ. Lực lượng tham gia 450 nghệ sĩ diễn viên, học sinh sinh viên.

5. Về kinh phí:

Kinh phí hoạt động trên lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2010 (thuộc nguồn kinh phí cho các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010).

6. Kế hoạch triển khai thực hiện:

Sau khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có quyết định tổ chức chương trình "Người là Hồ Chí Minh", Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ Việt Nam và các đơn vị nghệ thuật có liên quan để thực hiện.

Thời gian tiến hành công việc:

- Từ 01-31/3/2010: Hoàn chỉnh kịch bản trình.

- Từ 01-19/4/2010 : Thành lập êkíp sáng tạo, hình thành ý tưởng dàn dựng theo kịch bản đã được phê duyệt.

- Từ 20/4 - 10/5/2010: Các đơn vị bước vào tập luyện.

- 14h00 ngày 10/5: Tập ghép tại Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ Việt Nam.

- 16h00 12/5/2010: Sơ duyệt tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

-Từ 16/5 - 17/5: Khảo sát, triển khai và hoàn thiện sân khấu, tổng duyệt tại  Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam.

- Ngày 18/5/2010: 9h00 biểu diễn chính thức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam./.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác