1751/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Đề án tổ chức "Liên hoan Múa Rối quốc tế lần thứ II, Hà Nội - 2010" trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 759/QĐ-TTG ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long;

Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-TTG ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010;

Căn cứ Quyết định 2382/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao nhiệm vụ tổ chức các hoạt động trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010;

Căn cứ Công văn số 2215/VPCP-KGVX ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ về việc thẩm định, phê duyệt các đề án, kịch bản chi tiết thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội;

Xét để nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn;

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Đề án tổ chức "Liên hoan Múa Rối quốc tế lần thứ II, Hà Nội - 2010" trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010 (theo chi tiết Đề án tổ chức đính kèm).

Điều 2. Trong quá trình dàn dựng, đơn vị và cá nhân có trách nhiệm chỉnh sửa theo sự góp ý của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức.

Điều 3. Kinh phí tổ chức hoạt động trên được cấp phát theo chế độ phân cấp hiện hành và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như Điều 4 ;

-Phó Thủ tướng TTCP Nguyễn Sinh Hùng (đế b/c)

-Văn phòng Chính phủ;

- BCĐ Quốc gia 1000 năm Thăng Long;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

- UBND thành phố Hà Nội;

- Sở VHTTDL các tỉnh, thành;

- Các đơn vi liên quan;

- Lưu VT, NTBD, M.30


ĐỀ ÁN Số 1751/QĐ-BVHTTDL, ngày 17 tháng 05 năm 2010 "Liên hoan Múa Rối quốc tế lần thứ II, Hà Nội - 2010"

(Ban hành kèm theo Quyết định Số 1751/QĐ-BVHTTDL, ngày 17/05/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

1. Mục đích ý nghĩa:

"Liên hoan Múa rối quốc tế lần thứ II, Hà Nội - 2010" là một hoạt động văn hóa nghệ thuật được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và những ngày lễ lớn của dân tộc được diễn ra trong năm 2010.

Liên hoan là dịp để các nghệ sĩ Múa rối giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong quá trình sáng tạo nghệ thuật; giới thiệu, quảng bá nghệ thuật Múa rối truyền thống Việt Nam với các bạn quốc tế, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác của Việt Nam với các nước trên thế giới về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Đây cũng là dịp để các nhà quản lý nghệ thuật các nghệ sĩ Múa rối Việt Nam tiếp thu những giá trị đặc sắc trong nghệ thuật Múa rối của các nước trên thế giới, tăng cường giao lưu quốc tế, nhằm xây dựng và phát triển nghệ thuật Múa rối Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng cao, của nhân dân trong thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức Liên hoan:

- Thời gian: Từ ngày 04 đến ngày 09/9/2010 tại Thủ đô Hà Nội.

Địa điểm khai mạc, bế mạc: Tại Nhà hát Lớn Hà Nội (số 1 Tràng Tiền) và Quảng trường Cách mạng tháng Tám.

- Địa điểm biểu diễn: - Nhà hát Múa rối Việt Nam

- Nhà hát Quân đội

- Nhà hát Chèo Kim Mã

- Trung tâm biểu diễn Âu Cơ

- Cung Thiếu nhi Hà Nội.

Ngoài các điểm trên, Ban Tổ chức sẽ xem xét và tổ chức mở rộng ra một số điểm như: khu vực Bờ Hồ (khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, đền Bà Kiệu), Bảo tàng Dân tộc học, Công viên Thống Nhất, khu vực Hồ Tây, khu vực hồ Bảy Mẫu, công viên Thành Công, tại quận Hà Đông, thị xã Sơn Tây, huyện Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn, các trường phổ thông trung học...

Các đoàn tham dự Liên hoan sẽ luân phiên biểu diễn phục vụ nhân dân vào các buổi sáng và tối tại các địa điềm dự kiến trên.

3. Qui mô tổ chức Liên hoan:

Liên hoan Múa Rối quốc tế là hoạt động văn hóa nghệ thuật lớn do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Nhà hát Múa rối Việt Nam tổ chức thực hiện.

Tham dự "Liên hoan Múa rối quốc tế lần thứ II, Hà Nội - 2010" có khoảng 12 đơn vị nghệ thuật Múa rối tiêu biểu của các châu lục và 7 đơn vị nghệ thuật Múa rối chuyên nghiệp, một số phường Múa rối truyền thống của Việt Nam. Để hoạt động có sức lan tỏa, tạo không khí sôi động trong năm Đại lễ phục vụ rộng rãi công chúng Thủ đô, song song với việc tổ chức Liên hoan, Ban Tổ chức tổ chức cho một số đoàn trong nước và quốc tế đi lưu diễn tại một số điểm nội ngoại thành và một số tỉnh như: Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh,...

3.1. Yêu cầu về nội dung chương trình tham dự liên hoan:

Liên hoan Múa rối quốc tế là cuộc hội tụ các đoàn nghệ thuật trong cả nước và quốc tế đem đến Liên hoan nhiều thể loại Múa rối như: Rối nước, rối que, rối tay, rối bóng, rối mặt nạ...; những tác phẩm, trò diễn có chất lượng.

-Các đơn vị nước ngoài:

Các đơn vị nước ngoài gửi băng, đĩa chương trình tham dự Liên hoan về Ban tổ chức trước ngày diễn ra Liên hoan 03 tháng. Ban tổ chức sẽ duyệt và lựa chọn chương trình; gửi giấy mời chính thức đối với những đơn vị có chương trình đạt chất lượng về nghệ thuật; khuyến khích các chương trình có nhiều tìm tòi sáng tạo, mang đậm bản sắc văn hóa của từng nước. Chương trình mỗi đoàn được tham dự có thời lượng từ 30 đến không quá 40 phút. (Thời hạn cuối cùng nhận đăng ký 30/5/2010).

- Các đơn vị trong nước:

Chương trình tham dự Liên hoan của các đơn vị nghệ thuật Múa rối chuyên nghiệp trong nước là những chương trình có chất lượng nghệ thuật cao, chưa tham dự các Liên hoan nghệ thuật quốc tế lần thứ nhất. Ban Tổ chức chỉ lựa chọn những chương trình mới dàn dựng mang tính thử nghiệm và có sự sáng tạo độc đáo, mới lạ đạt hiệu quả cao, chưa tham dự liên hoan, hội diễn chuyên nghiệp lần nào.

3.2. Ban Tổ chức sẽ duyệt chương trình đăng ký tham dự của các đơn vị trong nước để tham gia Liên hoan. Thời lượng chương trình tham dự của mỗi đoàn từ 30 đến không quá 40 phút. (Thời hạn cuối cùng nhận đăng ký 30/5/2010).

4. Dự kiến thành phần mời tham dự Líên hoan:.

Các đơn vị nước ngoài: Dự kiến danh sách các nước mời đăng ký tiết mục tham dự Liên hoan cụ thể như sau: Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, Campuchia, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Thái Lan, Philippin, Singapo, Malayxia, Hàn Quốc, Nhật Bản Mianma, Indonexia, Bru-nây, Líên bang Nga, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, Italia, CHSéc, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Canada, Phần Lan, I-xra-en, Bỉ, Mê-xi-cô, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Ma-rốc, Ai Cập.

Ban Tổ chức sẽ gửi thông báo tới các nước đã nêu trên. Căn cứ chất lượng qua băng địa các nước gửi đăng ký để chọn 12 nước mời tham dự chính thức.

- Các đơn vị trong nước: Ban Tổ chức chọn những chương trình tiêu biểu của các đơn vị nghệ thuật múa rối chuyên nghiệp để tham gia liên hoan.

Ngoại ra, căn cứ vào chất lượng nghệ thuật, Ban tổ chức sẽ mời một số phường múa rối dân gian ở các địa phương tiêu biểu để biểu diễn chào mừng Liên hoan.

5. Ban tổ chức và Hội đồng Giám khảo:

5.1. Ban Tổ chức:

Ban Tổ chức chịu trách nhiệm triển khai và tổ chức thành công "Liên hoan Múa rối quốc tế lần thứ II - Hà Nội, 2010" .

Ban Tổ chức thành lập các tiểu ban giúp việc gồm:

5.1.1. Tiểu ban nội dung:

- Soạn thảo và trình các văn bản liên quan tới Liên hoan.

- Trình danh sách Hội đồng Giám khảo.

-Thẩm định các chương trình đăng ký tham dự báo cáo Ban Chỉ đạo và Trưởng Ban tổ chức - Lập danh sách các đoàn nước ngoài tham dự.

- Gửi Thông báo, triệu tập các đoàn tham dự (trong nước).

- Tổ chức họp báo, tuyên truyền, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

-Xây dựng kịch bản khai mạc, bế mạc và tổ chức thực hiện.

- Thiết kế logo, mẫu Cup lưu niệm.

- Xây dựng Quy chế tổ chức, Quy chế giải thưởng.

- Lên danh sách khách mời.

- Chuẩn bị nội dung và tổ chức tọa đàm để đánh giá chất lượng nghệ thuật của các chương trình tham dự Liên hoan.

5.1.2. Tiểu ban Tổ chức biểu diễn:

- Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ biểu diễn.

- Lên lịch thi và luyện tập.

- Lên kế hoạch kết hợp bảo vệ Liên hoan giữa Ban Tổ chức với công an phường, công an quận, PA25, phòng cháy chữa cháy, y tế...

- Tổ chức biểu diễn phục vụ khán giả trong và sau khi Liên hoan.

Tổ chức khán giả đi xem các buổi biểu diễn thi.

Phát hành giấy mời.

5.1.3. Tiểu ban đối ngoại, tuyên truyền:

- Gửi Thư mời thành viên Hội đồng Giám khảo nước ngoài và các đơn vị nước ngoài tham dự Liên hoan.

-Liên lạc với các đoàn nước ngoài để lên danh sách chính thức tham dự Liên hoan.

-Dịch các văn bản tài liệu liên quan đến Liên hoan để gửi cho phía bạn và Hội đồng Giám khảo.

-Liên hệ với các nước về kế hoạch tiếp nhận băng, đĩa chương trình tham dự Liên hoan, sau đó gửi cho Ban Tổ chức để xem và duyệt.

-Thu thập tư liệu, hình ảnh của các nghệ sĩ, các đoàn xiếc hoặc cá nhân để quảng cáo trên báo chí, truyền hình băng-dzôn, tờ rơi chương trình, kỷ yếu Liên tế Giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh về người và đạo cụ cho các đoàn quốc Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng trong nước và quốc tế.

5.1.4. Tiểu ban hậu cần:

- Lập kế hoạch và dự trù kinh phí cho Liên hoan (chế độ ăn, ở, phương tiện đi lại, tổ chức liên hoan, đón tiếp đại biểu,... kinh phí tổ chức và giải thưởng.

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của các đoàn quốc tế tham dự.

- Chịu trách nhiệm phương tiện đưa, đón, đặt khách sạn, phiên dịch cho các đoàn quốc tế.

- Đặt khách sạn cho các đoàn Việt Nam về dự Liên hoan.

- In kỷ yếu, giấy mời.

- Vận động tài trợ tử các tổ chức, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

5.2. Hội đồng giám khảo:

Gồm Chủ tịch và 4 uỷ viên. Danh sách dự kiến như sau:

- Đại diện nghệ thuật Múa rối Việt Nam;

- Đại diện UNIMA thế giới;

- 01 thành viên nghệ thuật Rối Thổ Nhĩ Kỳ (hoặc CH Séc);

- 01 thành viên nghệ thuật Rối Israei (hoặc CH Pháp);

- 01 thành viên nghệ thuật Rối Angiêri (hoặc Tây Ban Nha).

6. Về kinh phí:

Kinh phí hoạt động trên được chi trong ngân sách sự nghiệp năm 2010 của Cục Nghệ thuật biểu diễn (thuộc nguồn kinh phí cho các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội - năm 2010) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.

6.1. Đối với Hội đồng Giám khảo:

- Ban tổ chức chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí: vé máy bay hành trình quốc tế và nội địa Việt Nam, visa, bảo hiểm thân thể, ăn ở và thù lao chấm thi cho Hội đồng Giám khảo trong những ngày diễn ra Liên hoan.

6.2. Đối với nghệ sĩ nước ngoài:

- Ban Tổ chức chịu trách nhiệm chi phí: ăn, ở, bảo hiểm thân thể, phương tiện đi lại, tại Việt Nam cho các nghệ sĩ trong thời gian diễn ra Liên hoan. Mỗi đoàn tối đa không quá 06 người. (Ngoài số người, thời gian theo qui định, đơn vị phải tự lo kinh phí ăn, ở và các khoản chi khác cho số người còn lại).

- Các đoàn nước ngoài tự lo vé máy bay đi, về và cước phí đạo cụ cho các nghệ sĩ.

- Ban Tổ chức đài thọ hành trình quốc tế đi, về cho người và đạo cụ của đoàn Lào, Campuchia (mỗi đoàn tối đa 06 người).

6.3. Đối với nghệ sĩ trong nước:

Ban Tổ chức chịu chi phí:

- Ăn, ở, đi lại tại Hà Nội trong thời gian diễn ra Liên hoan cho các đơn vị tham dự.

-Tiền tàu xe đi, về cho các đơn vị ngoài công lập (số người căn cứ vào chương trình được tuyển chọn đã được Ban Tổ chức đồng ý về số người tham gia).

-Đảm bảo một phần chi phí luyện tật cho mỗi đơn vị được tham dự liên hoan là 20.000.000đ/đơn vị.

- Các đơn vị Múa rối trong nước chịu trách nhiệm về kinh phí dàn dựng chương trình tham dự Liên hoan.

7. Giải thưởng:

- Căn cứ vào đánh giá chất lượng nghệ thuật của Hội đồng Giám khảo, Ban Tổ chức trao giải Vàng, Bạc cho giải chương trình và giải cá nhân (nhân vật) tham dự Liên hoan. Giải thưởng không vượt quá 30% tổng số chương trình và số diễn viên (nhân vật) tham dự Liên hoan.

- Ngoài các giải chính thức, Ban Tổ chức tặng một số giải phụ theo đề nghị của Hội đồng Giám khảo và tặng Cúp lưu niệm cho các đơn vị tham dự Liên hoan.

Các giải Vàng, Bạc có Cười Bằng chứng nhận kèm theo tiền thưởng. Những giải thưởng khác có Bằng chứng nhận kèm theo tiền thưởng.

8. Kế hoạch triển khai thực hiện:

Sau khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có quyết định tổ chức "Liên hoan Múa rối quốc thế lần thứ II, Hà Nội 2010'', Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Nhà hát Múa rối Việt Nam thống nhất về thành phần nhân sự tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và thành lập các Tiểu ban để triển khai ngay công tác.tổ chức "Liên hoan Múa rối quốc tế lần thứ II, Hà Nội - 2010" theo lộ trình và kế hoạch cụ thể như sau:

- 15/3/2010 hoàn tất thủ tục liên quan đến việc tổ chức Liên hoan.

Tháng 3/2010 hoàn tất việc gửi thư mời cho các đơn vị nước ngoài và gửi thông báo đến các đơn vị trong nước.

- Tháng 4/2010 xây dựng các quy chế hoạt động và quy chế giải thưởng.

- Tháng 5/2010 thẩm định và lựa chọn các tiết mục trong nước.

- Tháng 6/2010 hoàn tất thẩm định và lựa chọn tiết mục của các đoàn quốc tế .

- Tháng 8/2010 hoàn tất công tác chuẩn bị khai mạc Liên hoan.

- Tháng 9/2010: Ngày 02, 03/9/2010 Đón các đoàn tham dự Liên hoan.

Ngày 04/9/2010 Khai mạc Liên hoan.

Ngày 09/9/2010 Sáng: Tổ chức tọa đàm.

Tối: Bế mạc Liên hoan.

Ngày 10/11/2010 Tiễn các đoàn về nước./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác