1752/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Tổ chức hội thảo đánh giá 09 năm thực hiện Quyết định số 39/2001/QĐ- BVHTT ngày 23 tháng 8 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban bành Quy chế tổ chức lễ hội

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Điều 32 Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 1692/QĐ-BVHTTDL ngày 13/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc soạn thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành quy định về lễ hội tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/QĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Pháp chế tổ chức Hội thảo đánh giá 09 năm thực hiện Quyết định số 39/2001/QĐ-BVHTT ngày 23 tháng 8 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành Quy chế tổ chức lễ hội để có cơ sở xây dựng Thông tư quy định chi tiết thi hành quy định về lễ hội tại Quy chế hoạt động văn hóa và tính doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/QĐN-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ.

Điều 2. Kinh phí tổ chức Hội thảo được lấy từ ngân sách của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và chi theo chế độ quy định.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

-Lưu: VT, PC, T0 (8).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác