1753/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Lễ Giao - Nhận bản Giao hưởng “Hồ Chí Minh - Mặt trời soi sáng muôn đời”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy định số 1409/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức Lễ Giao - Nhận bản giao hưởng “Hồ Chí Minh - Mặt trời soi sáng muôn đời” do Nhạc sĩ, Nghệ sĩ quốc gia Lào Đuông-mi-xay Ly-kay-nha, Nguyên Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào sáng tác và tặng cho phía Việt Nam.
Thời gian: ngày 19 tháng 5 năm 2016.
Địa điểm: Thủ đô Viêng Chăn, Lào.
Điều 2. Kinh phí:
- Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào chịu các chi phí từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2016 với tổng chi phí là 1.437 USD (một nghìn bốn trăm ba mươi bảy đô la Mỹ), gồm: tổ chức lễ Giao - Nhận bản giao hưởng; in phông, trang trí sân khấu, giấy mời, quà tặng, tiệc chiêu đãi và các chi phí liên quan khác.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT, VTV.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác