1756/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương và thẩm định Hồ sơ thiết kế Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh của nước CHDCND Lào tại Di tích lịch sử Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, tỉnh Nghệ An

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2861/UBND-VX ngày 04 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị thỏa thuận chủ trương và thẩm định Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh của nước CHDCND Lào thuộc Di tích lịch sử Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (kèm theo Hồ thiết kế Nhà kiến trúc Lào). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ý kiến như sau:
1. Thống nhất chủ trương xây dựng lại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Minh của nước CHDCND Lào (Nhà kiến trúc Lào) thuộc Di tích lịch sử Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên do Bộ Quốc phòng nước CHDCND Lào đề xuất.
2. Thỏa thuận Hồ sơ thiết kế Nhà kiến trúc Lào tại Khu lưu niệm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh với nội dung: Xây dựng lại Nhà kiến trúc Lào tại đúng vị trí cũ và quay lại hướng công trình.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Chỉ trồng cây xanh kết hợp thảm cỏ (không làm tượng đá, đài phun nước, hình tượng cộ gái Lào...) tại khu vực sân vườn bao xung quanh công trình.
- Lập danh mục hiện vật và xây dựng đề cương trưng bày tại Nhà lưu niệm trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.
- Để tuân thủ các quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích và các quy định của pháp luật về xây dựng, đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An hướng dẫn chủ đầu tư chỉnh sửa, bổ sung Hồ sơ thiết kế như sau:
+ Bổ sung phần thuyết minh và ảnh màu hiện trạng công trình.
+ Phần bản vẽ cần bổ sung: Bản vẽ vị trí công trình trong Di tích lịch sử Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; hướng và hiện trạng công trình; phương án chiếu sáng sân, vườn, cấp và thoát nước, phòng chống cháy; điền đầy đủ kích thước trong các bản vẽ; thuyết minh và ghi chú trong hồ sơ cần được lập bằng tiếng Việt.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ và triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Nghệ An;
-Lưu: VT, DSVH, VHN.11.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác