1757BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v xây dựng Trung tâm giao lưu hữu nghị Việt - Nhật tại danh lam thắng cảnh Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 3214/UBND- QLĐTư ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị thỏa thuận chiều cao các hạng mục công trình thuộc Dự án xây dựng Trung tâm giao lưu hữu nghị Việt - Nhật tại Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng (kèm hồ sơ). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
- Để đáp ứng không gian trưng bày hiện vật Châu Ấn Thuyền có chiều cao 4,5m (do Chính phủ Nhật Bản trao tặng), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất chiều cao thiết kế Nhà trưng bày không quá 1 lm và đối với các công trình còn lại là 8,5m.
- Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố thẩm định nội dung trưng bày tại Nhà trưng bày trước khi phê duyệt dự án.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng biết và chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL thành phố Đà Nng;
- Lưu: VP, DSVH, VHN.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác