1758/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v lập dự án đầu tư chống xuống cấp và tu bổ, phục hồi di tích tháp Dương Long, tỉnh Bình Định

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 64/TTr-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đề nghị thỏa thuận chủ trương lập dự án đầu tư chống xuống cấp và tu bổ, phục hồi di tích tháp Dương Long thuộc xã Tây Bình và xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn. Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Trong giai đoạn 2011 - 2015, thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, cụm tháp Dương Long đã được quan tâm đầu tư tu bổ, tôn tạo với số kinh phí được hỗ trợ là: 4,92 tỷ đồng (năm 2012: 02 tỷ đồng; năm 2013: 920 triệu đồng; năm 2014: 01 tỷ đồng; năm 2015: 01 tỷ đồng). Tuy nhiên, di tích chưa được tu bổ, tôn tạo hoàn chỉnh, vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với để nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc lập dự án tu bổ, chống xuống cấp các tháp Dương Long để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc lập dự án đầu tư chống xuống cấp và tu bổ, phục hồi di tích tháp Dương Long./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- S VHTTDL tnh Bình Định;
-Lưu: VT, DSVH, LQV.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác