1759/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 995/UBND-TH ngày 07 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đề nghị thỏa thuận chủ trương và thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế, xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thống nhất đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc lập Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế để bảo tồn và phát huy giá trị di tích.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Thỏa thuận chủ trương lập Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên;
- Lưu: VT, DSVH, VHN.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác