1759/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1759/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 5 năm 2013 Về việc tổ chức giải bóng đá mini Thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhân kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Kế hoạch số 13 KH/TN-VHTTDL ngày 03 tháng 5 năm 2013 của Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Giải bóng đá mini Đoàn Thanh niên Bộ;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng và Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bóng đá mini Thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013).

Điều 2. Kinh phí tổ chức trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2013 của Văn phòng.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, ĐTN,  QVH

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác