175/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép Cục Điện ảnh gửi phim đi dự Liên hoan phim quốc tế Hồng Kông lần thứ 35

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành theo Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Điện ảnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Cục Điện ảnh gửi phim đi tham dự Liên hoan phim quốc tế Hồng Kông lần thứ 35 tổ chức tại Hồng Kông, Trung Quốc, danh sách phim gồm:

 

1. Chị Tư Hậu

2. Ngày Lễ thánh

3. Em bé Hà Nội

4. Mối tình đầu

5. Chim vành khuyên

6. Cánh đồng hoang

7. Chị Nhung

8. Bao giờ cho đến tháng 10

9. Chuyện vợ chồng anh Lực

10. Gánh xiếc rong

 

Thời gian : Đợt 1 : từ ngày 20/3 đến ngày 05/4/2011

Đợt 2: từ 09/4 đến ngày 02/5/2011

Điều 2. Về kinh phí:

- Cục Điện ảnh chịu chi phí giới thiệu phim.

- Ban tổ chức đài thọ chi phí vận chuyển đi, về và bảo hiểm phim.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Điện ảnh có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu: VT, HTQT, NTS 8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác