175/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 175/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 01 năm 2014 Về việc giao nhiệm vụ xây dựng “Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Thư viện Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Pháp lệnh Thư viện ngày 28 tháng 12 năm 2000;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế -xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế -xã hội;

Căn cứ Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 6 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện và Vụ Kế hoạch, Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Thư viện xây dựng “Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Thư viện Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030”.

Điều 2. Vụ Thư viện có nhiệm vụ: Nghiên cứu lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm xây dựng Quy  hoạch này để Hội đồng thẩm định nghiệm thu trước khi báo cáo Bộ trưởng xem xét trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thời hạn xây dựng và trình phê duyệt Quy hoạch tối đa là 18 tháng.

Điều 3. Kinh phí xây dựng Quy hoạch này được lấy từ nguồn sự nghiệp kinh tế dành cho công tác quy hoạch các năm 2014-2015.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thư viện, Thủ trưởng các cơ quan và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng;

-Lưu: VT, TV, QL.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác