1760BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử về Phong trào nông dân Tây Sơn trên đất Gia lai

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1653/ƯBND- KGVX ngày 19/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đề nghị thỏa thuận chủ trương lập Quy hoạch tổng thể di tích Tây Sơn Thượng Đạo thuộc thị xã An Khê, huyện Kon Chro, huyện Kbang và huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Căn cứ quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất chủ trương lập Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích nói trên.
Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ điều kiện, năng lực hành nghề lập quy hoạch di tích theo quy định tại Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để lập Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử về Phong trào nông dân Tây Sơn trên đất Gia Lai, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chủ trương lập Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử về Phong trào nông dân Tây Sơn trên đất Gia Lai./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liê
n;
- Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai;
- Lưu: VT, DSVH, NVC.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác