1764/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định dự án khoanh định khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 352/UBND-CT ngày 12/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đề nghị có ý kiến về khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Sau khi xem xét hồ sơ gửi kèm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Hoan nghênh việc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam chỉ đạo các cơ quan chức năng xác định các khu vực đề nghị cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản góp phần tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản tại địa phương.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với “Báo cáo kết quả thực hiện khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam” (sau đây gọi là Báo cáo thuyết minh) và các phụ lục gửi kèm Công văn số 352/UBND-CT ngày 12/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý:
- Báo cáo thuyết minh cần bổ sung các nội dung góp ý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam tại Công văn số 324/SVHTTDL-NVVH&GD ngày 13/8/2013 để hoàn thiện hồ sơ khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
-Trong Báo cáo thuyết minh còn chưa đề cập tới việc khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản nhằm bảo vệ các di tích chưa được kiếm kê, khảo sát, đặc biệt là các di chỉ khảo cổ nằm trong lòng đất mà hiện nay chưa phát hiện được. Vì vậy, với những dự án hoạt động khoáng sản ở các khu vực khác vẫn cần phải có ý kiến thỏa thuận của ngành văn hóa, thể thao và du lịch trước khi thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.
- Để giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển, cụ thể là giữa hoạt động khai thác khoáng sản với việc bảo tồn các di tích, di chỉ khảo cổ học trên địa bàn tỉnh Hà Nam, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam tiến hành lập quy hoạch khảo cổ theo quy định tại khoản 18 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng trả Ìời./.
 
Nơi nhận:
Như trên;
- Bộ trưởng;
- Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL Hà Nam;
- Lưu: VP, DSVH, NVC.9.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác