1765/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v xây dựng bia và nhà che bia tại điểm di tích Nhà máy điện Hàm Rồng, Thanh Hóa

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 467/SVHTTDL-DSVH ngày 25 tháng 3 năm 2014 và Công văn số 883/SVHTTDL-DSVH ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đề nghị thỏa thuận chủ trương và thẩm định hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng nhà bia tại địa điểm di tích Nhà máy điện Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận chủ trương và Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng nhà bia tại địa điểm di tích Nhà máy điện Hàm Rồng, bao gồm nội dung: Xây dựng mới nhà che bia và bia đá. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý, do di tích thuộc loại hình lịch sử cách mạng, vì vậy đề nghị thiết kế bia theo hướng đơn giản, hiện đại, không nên làm giả cổ và không đặt nhang án đá phía trước bia.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
-Như trên;
-Bộ trưởng;
-TT Đặng Thị Bích Liên;
-Lưu: VT, DSVH, TĐT.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác