1766/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v kiến nghị về kinh phí bảo trì và điều chỉnh Dự án trại giam B2, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kiên Giang
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Báo cáo số 38/BC- SVHTTDL ngày 11 tháng 4 năm 2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện Dự án Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam/Phú Quốc (Trại giam khu B2), huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Sau khi nghiên cứu kiến nghị của Sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Về bổ sung kinh phí thực hiện bảo trì công trình trại giam B2: Trong thời gian vừa qua Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đầu tư kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa để đầu tư thực hiện Dự án phục hồi trại giam B2, đến nay cơ bản Dự án đã hoàn thành. Theo quy định, Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa không có kinh phí dành cho bảo trì công trình sau khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng. Vì vậy, đề nghị Sở báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bố trí, cân đối kinh phí bảo trì công trình từ ngân sách của tỉnh.
2. Về kiến nghị điều chỉnh phần diện tích bên trái khu B2 (phía sau nhà trưng bày cũ): Việc thay đoi từ hạng mục sân hành lễ, đường nội bộ, trồng cây xanh (đã được cấp có thấm quyền phê duyệt) sang nội dung mới là tạo lối đi, xây dựng ki ốt bán hàng, nhà chờ tại khu đất bên trái khu B đề nghị Sở lập phương án cụ thể (có thiết kế và thuyết minh) trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kiên Giang biết, thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Vụ Kế hoạch, Tài chính;
- Lưu: VT, DSVH, TĐT.9.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác