1767/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v điều chỉnh và hoàn thiện thủ tục Dự án tôn tạo, phục hồi di tích Địa đạo Lợi Thuận, tỉnh Tây Ninh

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 84/TTr- SVHTTDL ngày 16/4/2014 của Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh về việc xin điều chỉnh Thiết kế hạng mục Bia di tích, Công trình chống xuống cấp, tu bổ, tôn tạo di tích Địa đạo Lợi Thuận, về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Thống nhất với đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh về việc điều chỉnh thiết kế hạng mục Bia di tích thuộc nội dung Dự án tôn tạo di tích Địa đạo Lợi Thuận thành cụm điêu khắc 04 chiến sĩ. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh cần hướng dẫn Chủ đầu tư dự án triển khai các bước tiếp theo của hạng mục nàỵ theo Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật và các quy định pháp luật khác có liên quan.
2. Nội dung Dự án tôn tạo, phục hồi di tích Địa đạo Lợi Thuận đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận tại Công văn số 2055/BVHTTDL- KHTC ngày 25/6/2012, theo đó hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục của dự án phải được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thẩm định, thỏa thuận. Do đó,
Sở cần chỉ đạo Chủ đầu tư dự án hoàn thiện quy trình thủ tục các bước thực hiện theo quy định, cụ thể là lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (thông qua Cục Di sản văn hóá) xem xét thỏa thuận trước khi triển khai các bước tiếp theo.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh biết, thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Vụ Kế hoạch, Tài chính;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác