1768/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1768/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 5 năm 2013 Thành lập Tổ Biên tập Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11/6/2002 về chế độ nhuận bút

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008 và Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 5007/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Danh mục các văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2013;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ Biên tập Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11/6/2002 của Chính phủ về chế độ nhuận bút. Danh sách thành viên Tổ Biên tập được ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ Biên tập

1. Tổ Biên tập, Tổ trưởng Tổ Biên tập, các thành viên Tổ Biên tập thực hiện nhiệm vụ quy định tại các Điều 25 Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Tổ Biên tập giúp việc cho Ban Soạn thảo, có trách nhiệm chuẩn bị đề cương, biên soạn và chỉnh lý dự thảo Nghị định theo sự chỉ đạo của Ban Soạn thảo.

3. Kinh phí chi cho nhiệm vụ soạn thảo thực hiện theo chế độ quy định hiện hành.

4. Tổ Biên tập Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11/6/2002 của Chính phủ về chế độ nhuận bút tự giải thể sau khi Nghị định này được Chính phủ ban hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, thành viên Tổ Biên tập và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Bộ VHTTDL (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Lưu: VT, BQTG, HM

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác