1770/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1770/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 5 năm 2013 Về việc tổ chức Chương trình Hòa nhạc Hennessy lần thứ 17

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) phối hợp với Công ty Cổ phần Phân phối Moet-Hennessy Việt Nam tổ chức Chương trình Hòa nhạc Hennessy lần thứ 17 với phần biểu diễn của nữ nghệ sỹ dương cầm Mona Asuka Ott (quốc tịch Đức)

Thời gian: Thứ 4 ngày 12 tháng 6 năm 2013

Địa điểm: Nhà hát Lớn Hà Nội

Điều 2. Kinh phí: Công ty Cổ phần Phân phối Moet-Hennessy Việt Nam chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội, Giám đốc Công ty Cổ phần Phân phối Moet-Hennessy Việt Nam và Giám đốc Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác