1770/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Liên hoan nghệ thuật biểu diễn truyền thống Viêt Nam

240614111035.pdf

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, The thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tổ chức Liên hoan nghệ thuật biểu diễn truyền thống Việt Nam với sự tham gia của các nghệ sĩ Việt kiều.
- Thời gian: ngày 04 tháng 7 năm 2014
- Địa điếm: Trụ sở Tòa thị chính Quận 13, Paris, Pháp
Trung tâm chịu trách nhiệm về nội dung chương trình.
Điều 2. về kinh phí:
- Quận 13 hỗ trợ địa điểm tổ chức chương trình;
- Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp chịu trách nhiệm các chi phí tố chức chương trình, tiền thuê đàn piano, may một số trang phục biếu diễn, ăn nhẹ và hỗ trợ tiền đi lại cho các nghệ sĩ, in ấn, gửi giấy mời, công tác hậu cần, vệ sinh, bồi dưỡng lễ tân áo dài từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2014 của Trung tâm do Bộ cấp theo quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
-Như điều 3;
-Bộ trưởng (để b/c);
-Lưu: VT, HTQT, PTHM (8).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác