1772/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón đoàn Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa biển Quốc gia Hàn Quốc

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ- BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Bản ghi nhớ hợp tác Nghiên cứu Di sản văn hóa biển giữa Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam và Viện Nghiên cứu di sản văn hóa biển quốc gia Hàn Quốc;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Bảo tàng Lịch sử quốc gia đón đoàn Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa biển Quốc gia Hàn Quốc (04 người) sang tiến hành khảo sát các di tích liên quan đến thương cảng cổ tại Hà Nội, Việt Nam, thời gian từ ngày 07 đến ngày 09 tháng 6 năm 2016. Bảo tàng Lịch sử quốc gia có trách nhiệm liên hệ với các cơ quan, đơn vị và cùng phía Hàn Quốc tổ chức khảo sát các di tích theo Luật Di sản văn hóa và các quy định hiện hành.
Điều 2. Kinh phí:
- Phía Hàn Quốc chịu chi phí vé máy bay hành trình quốc tế, bảo hiểm cho đoàn;
- Bảo tàng Lịch sử quốc gia chịu chi phí ăn, ở, đi lại nội địa, phiên dịch, quà tặng, lễ tân đón tiếp (trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2016 của Bảo tàng).
Điều 3. Bảo tàng Lịch sử quốc gia có trách nhiệm báo cáo Bộ về kết quả việc đón đoàn Hàn Quốc trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi đoàn Hàn Quốc kết thúc chuyến công tác tại Việt Nam.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
-Như Điều 4;
-Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT, LNTN.7.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác